Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Beväringar som ordinerats lätt tjänst sattes i alltför tungt arbete

Förmannen gavs en anmärkning

29.1.2004

Riksdagens biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen har gett en militärmästare vid Signalreglementet en anmärkning för försummelse vid ordergivning och övervakning av arbetsuppgifter. Militärmästaren hade gett tre beväringar som ordinerats lätt tjänst i uppgift att kasta in vedklabbar i garnisonens vedlider. Han trodde att arbetet skulle ta ungefär en timme. Beväringarna hade emellertid arbetat sju timmar i ett sträck utan vare sig mat, dryck eller övervakning. Klockan 21 var arbetet ännu inte klart.

Beväringarna vände sig till biträdande justitieombudsmannen då denne inspekterade Signalregementet i Riihimäki.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen anser det vara klart att militärmästaren hade gett beväringarna en uppgift som var olämplig med tanke på att de ordinerats s.k. BTUT-tjänstgöring*. Uppgiften var övermäktig för tre man. Militärmästaren hade en felaktig uppfattning om hur omfattande och tungt arbetet var samt hur lång tid uppgiften krävde.

Enligt det allmänna tjänstereglementet bör förmannen, innan han ger en order, överväga dess lagenlighet och lämplighet samt möjligheterna att utföra den. Han är skyldig att övervaka att den order han givit följs och är ansvarig för orderns följder.

Biträdande justitieombudsmannen betonar att militärmästaren hade haft en särskild skyldighet att på förhand ta reda på hur tungt det fysiska arbete var som han beordrade BTUT-patienterna att utföra. Om han hade övervakat arbetet skulle han ha insett att det var omfattande och uppenbart olämpligt för beväringar som ordinerats lätt tjänst. Militärmästaren underlät emellertid att övervaka hur beväringarna utförde arbetet.

* Enligt det allmänna tjänstereglementet ordineras tillfälliga begränsningar i tjänstdugligheten då vården av en sjukdom eller skada och återhämtningen fordrar detta. BTUT, dvs. befriad från tung utetjänst, innebär befrielse från marsch- och stridsutbildning, fysisk fostran och sluten ordning samt från annan tung tjänst. Vederbörande deltar i lätt tjänst.

Signalregementet kommer att se över ordergivningen så att ingen i framtiden tilldelas överdimensionerade arbetsuppgifter.

Närmare uppgifter ger föredragande Kristian Holman, tfn (09) 432 3368.

Justitieombudsmannens beslut dnro 3075/4/02 i sin helhet (på finska).