Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Beställaren kan bli tvungen att betala sjuktransport också om han eller hon inte förs till vård

Justitieombudsmannen föreslår att lagstiftningen om klientavgifter preciseras

4.11.2004

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio framställer till social- och hälsovårdministeriet att lagstiftningen om klientavgifter preciseras. För närvarande kan den som beställt sjuktransport bli tvungen att betala denna också om han eller hon inte blir förd till vård. Det förutsätts i så fall inte att beställningen anses ha varit ogrundad.

Justitieombudsmannen konstaterar att lagstiftningen inte i detalj reglerar situationer av detta slag. Hon har utifrån ett klagomål utrett hur klientavgifterna fastställs.

Enligt utredningen kan för en sjuktransport uppbäras en avgift som kommunikationsministeriet fastställt. Avgiften består av en grundavgift samt av en tilläggsavgift som motsvarar transportsträckans längd. Klienten får ersättning för avgiften genom sjukförsäkringen. Självriskandelen är 9,25 euro.

Sjukförsäkringsersättning betalas också då klienten efter akutvård i hemmet inte behöver transporteras någon annanstans för att få vård.

Däremot beviljas ersättning inte då akutvård inte ges och klienten inte heller förs till vård någon annanstans. I ett sådant fall kan klienten bli tvungen att själv betala hela den avgift som kommunikationsministeriet fastställt.

Justitieombudsmannen påpekar att klienten kan bli försatt i en orimlig situation om sjuktransportavgiften uppbärs enligt kommunikationsministeriets högsta taxa. Detta kan leda till att sjuka personer eventuellt blir utan behövlig vård. Justitieombudsmannen understryker att systemet med klientavgifter inte får leda till sjukvårdstjänsterna blir oåtkomliga för behövande.

I samband med utredningen av hur avgifterna fastställs framgick det också att ersättningspraxis varierar i olika delar av landet. Detta innebär att de som beställer sjuktransport särbehandlas beroende på var det är bosatta.

Närmare information ger justitieombudsmannasekreterare Håkan Stoor, tfn (09) 432 3366.

Justitieombudsmannens framställning dnr 1618/2/02 i sin helhet (på finska).