Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Besök av ombud ordnats mot lagen i flera polishäkten

Enligt lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen, den s.k. häkteslagen, kan besök ordnas under oövervakade, övervakade eller särskilt övervakade förhållanden.

Enligt huvudregeln ska ombuds besök ordnas under oövervakade förhållanden och endast i sista hand under särskilt övervakade förhållanden. Endast av sådana säkerhetsrelaterade skäl som nämns i lagen får besök ordnas under särskilt övervakade förhållanden.

Särskilt övervakade förhållanden regelmässiga

Riksdagens biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen har nu upptäckt att man ändå vid flera polishäkten i regel ordnat ombudens besök så att de skett under särskilt övervakade förhållanden.

Jääskeläinen anser att man inom polisförvaltningen är förvånansvärt okunnig om den lagstiftning som gäller frihetsberövade personers rätt att i polishäktet ta emot besök. Han anser det vara särskilt bekymmersamt att detta gäller också sammanträffanden mellan häktade och deras ombud.

Enligt grundlagen och de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter utgör frihetsberövades rätt att föra förtroliga samtal med sitt ombud en garanti för en rättvis rättegång.

När biträdande justitieombudsmannen undersökte ett klagomål över förhållandena i polishäktet i Kouvola härad framgick det att en häktad och dennes ombud hade hänvisats till ett besöksrum som delats av med en glasvägg. De måste sålunda samtala med varandra via telefon.

Jääskeläinen konstaterar att förarbetena till häkteslagen anger att isolering av frihetsberövade från besökare så att de måste samtala per telefon ska anses som besök under särskilt övervakade förhållanden.

Man har inte kännt till häkteslagens huvudregel 

Biträdande justitieombudsmannen har med anledning av klagomålet inhämtat yttranden bl.a. från inrikesministeriets polisavdelning och länsstyrelsernas polisavdelningar samt utredningar från polisinrättningarna.  Av utredningarna framgår avsevärda skillnader i polisinrättningarnas arrangemang när det gäller sammanträffanden mellan häktade och deras ombud.

Av flera yttranden framgår att man inte känt till eller beaktat den i häkteslagen angivna huvudregeln, dvs. att frihetsberövade får ta emot oövervakade besök av ombud. Enligt utredningarna ordnas sällan oövervakade besök.

Man hade ofta också frånsett möjligheten att ordna övervakningen med videokamera. Däremot hade man tydligen i många fall rutinmässigt ordnat besöken under särskilt övervakade förhållanden, trots att detta alternativ enligt lagen kommer i sista hand.

Lagen förutsätter prövning

Om ett sammanträffande mellan en häktad och dennes ombud ordnas så att de placeras på varsin sida om en mellanvägg är det fråga om ett besök under särskilt övervakade förhållanden. Av utredningarna framgår att man inom polisförvaltningen i allmänhet inte har insett detta. Man har sålunda vid besöksarrangemangen i praktiken helt bortsett ifrån om det funnits i lagen angivna skäl att ordna besök under särskilt övervakade förhållanden.

Jääskeläinen anser det vara tämligen uppenbart att framförallt ombuds besök hos häktade i allmänhet inte har ordnats i enlighet med lagen.

I Kouvola polishäktet  ledde behovet att underteckna handlingar till det att någon av personalen övervakade. Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen anser att denna praxis går stick i stäv mot riksdagens avsikt då den stiftade häkteslagen. Enligt huvudregeln ska häktade få ta emot oövervakade besök av ombud.

Den rådande situationen är olaglig

I sin bedömning av det klandervärda i polisinrättningens förfarande har biträdande justitieombudsmannen beaktat bl.a. att innebörden av begreppet ?besök under särskilt övervakade förhållanden? inte direkt framgår av häkteslagens text. Veterligen har de häktades ombud inte påtalat besöksarrangemangen.

Klagomålet gäller en enskild polisinrättnings förfarande, men biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att det är fråga om en olaglig situation som mera allmänt förekommit inom polisförvaltningen.
Biträdande justitieombudsmannen har meddelat polisinrättningen i Kouvola härad sin uppfattning och bett inrikesministeriet informera länsstyrelsernas polisavdelningar och samtliga polisinrättningar om saken.

Dessutom har Jääskeläinen framställt att inrikesministeriet vidtar åtgärder för justering av häkteslagen i överensstämmelse med häktningslagen och för precisering av bestämmelserna om de i lagen angivna besöksformerna och förutsättningarna för dem.

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut, dnr 1197/4/07, i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Pasi Pölönen, tfn 432 3345.