Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Behandlingen av skatteförhöjningar vid förvaltningsdomstolen likställs med brottmål

Förvaltningsdomstolen borde på ändringssökandens begäran ha ordnat muntlig förhandling


20.7.2007
 

Biträdande JO Petri Jääskeläinen konstaterar i sitt beslut att behandlingen av besvär gällande skatteförhöjningar likställs med behandlingen av sådana brottsåtal som avses i artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har åtminstone sedan år 2002 iakttagit en entydig rättspraxis när det gäller det faktum att stora skatteförhöjningar jämställs med straffrättsliga sanktioner, även om påförandet av skatteförhöjningar i den nationella lagstiftningen, såsom i Finland, inte uppfattas som straffrättsligt förfarande utan som förvaltningsförfarande.

 

Innan Europadomstolen år 2006 avkunnade sin dom i fallet Jussila v. Finland har domstolen emellertid inte följt en klar rättspraxis beträffande sådana skatteförhöjningar som betraktas som ringa eller beträffande alla processuella frågor, såsom skyldigheten att ordna muntlig förhandling på partens begäran. Sedermera har Europadomstolen fastställt att behovet av att ordna muntlig förhandling i ärenden som gäller skatteförhöjning skall bedömas från fall till fall, i ljuset av vissa bestämda kriterier.

 

Det aktuella fallet behandlades vid förvaltningsdomstolen under åren 2003 - 2004, dvs. under den tid då Europadomstolen i vissa avseenden förändrade sin rättspraxis. Biträdande JO ansåg att förvaltningsdomstolen hade handlat i enlighet med den praxis som var rådande år 2004. Han ansåg att förvaltningsdomstolen inte hade överskridit eller missbrukat sin lagenliga prövningsrätt. Klagandens rätt till en rättvis brottmålsrättegång skulle däremot enligt biträdande JO:s uppfattning ha krävt att domstolen på klagandens begäran skulle ha ordnat en muntlig förhandling i ärendet.

 

Biträdande JO hänvisade i sitt beslut till den dom gällande det svenska skatteförhöjningsförfarandet som Europadomstolen avkunnade år 2002 och till den lagändring som genomfördes i Sverige med anledning av domen. Genom lagändringen ålades de domstolar där skatteförhöjningsärenden behandlas en skyldighet att ordna muntlig förhandling på begäran av den som blir föremål för skatteförhöjningen. Biträdande JO föreslog att justitieministeriet skall överväga ifall lagstiftningen i Finland borde innehålla noggrannare bestämmelser om att de rättigheter som garanteras brottsmisstänkta också tryggas i sådana skatteförhöjningsärenden som likställs med brottmål.

 

Tilläggsinformation ges av justitieombudsmannasekreterare Pasi Pölönen, tfn (09) 432 3345.

 

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 736/4/06 i sin helhet (på finska).