Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Befolkningsregistrets anteckning om modersmål är inte avgörande för rätten till dagvård på samiska

En anteckning i befolkningsregistret om ett barns modersmål bör inte ges en avgörande betydelse för prövningen av rätten till dagvård på samiska, konstaterar biträdande JO Maija Sakslin.

Sametinget har bett JO undersöka vilka åtgärder som borde vidtas för att barn med samiska som modersmål i alla kommuner ska få sina språkliga rättigheter tryggade enligt enhetliga principer och om det är skäl att ändra lagen om befolkningsdatasystemet.

Problem att få dagvård på samiska

Enligt Sametinget har befolkningsdatasystemets anteckningar om modersmål orsakat problem när det ordnats dagvård på samiska. Barn som inte talar samiska har fått dagvård på samiska. Å andra sidan har barn som behärskar samiska men vars modersmål enligt befolkningsdatasystemet inte är samiska möjligen blivit utan dagvård.

Europarådets rådgivande kommitté för skydd av nationella minoriteter har rekommenderat att rätten till förskoleundervisning på samiska inte får baseras på befolkningsregistrets anteckningar om modersmål. Som motivering till sin rekommendation anförde kommittén att även om många samer de facto är tvåspråkiga kan man till befolkningsregistret anmäla endast ett språk som sitt modersmål.

Begäran om utredning har inte föranlett andra åtgärder. Sakslin anser att frågan om dagvård för barn i ett enskild fall bör avgöras av en domstol.


Biträdande JO Maija Sakslins beslut dnr 410/4/2012 i sin helhet (på finska).
Närmare information ger JO-sekreterare Minna Verronen, tfn (09) 432 3394.