Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Barnets intresse tillgodoses inte alltid på fängelsernas avdelningar för mödrar och barn

28.11.2008

I ställningstaganden som JO Riitta-Leena Paunio riktat till justitieministeriet och Brottspåföljdsverket konstaterar hon att barnets intresse inte alltid tillgodoses på fängelsernas avdelningar för mödrar och barn. Hon påtalar också problem i samband med att barn placeras i fängelse med en förälder.

JO anser att fängelserna inte tillräckligt effektivt stöder intagna mödrar i deras föräldraroll under fängelsetiden och inte heller målsättningarna för straffverkställigheten.

JO Paunios ställningstaganden bygger dels på de iakttagelser som hon år 2007 gjorde under inspektionen av avdelningarna för mödrar och barn vid Tavastehus fängelse och Vanaja fängelse och dels på utredningar som gjorts av Brottspåföljdsverket.

JO ber justitieministeriet och Brottspåföljdsverket senast 30.11.2009 meddela vilka åtgärder ställningstagandena har föranlett.

Flera problempunkter

Paunio har på basis av de iakttagelser som hon gjorde under inspektionerna på eget initiativ undersökt om beslut om fängelseplacering av barn har föregåtts av lagstadgade utredningar av barnets bästa.

Utifrån utredningarna ser Paunio flera problem när det gäller att tillgodose ett barns intresse under en fängelsevistelse med en intagen förälder.

En del av de föräldrar som tas in i fängelse får inte information om att lagen ger dem möjlighet att ta med sig sitt barn. Denna brist på information kan inte anses vara godtagbar. Myndigheterna måste se till att alla fångar med barn informeras om möjligheten.

JO anser det också vara problematiskt att barnskyddsmyndigheterna, som bevakar barnets intresse, har varit otydliga i sina utlåtanden om saken. I kommunerna är man inte tillräckligt väl insatt i fängelseförhål-landena. Detta ha försvårat beslutsfattandet i fråga om placeringen av barn.

Paunio anser att utlåtandena måste följas upp och utvecklas så att barnets intresse kan tillgodoses. Hon konstaterar att förvaltningslagen då ett utlåtande är otillräckligt förutsätter att beslutsfattaren skaffar tilläggsutredning innan ärendet avgörs.

JO anser det också vara problematiskt bristen på fängelseplatser för mödrar med barn i värsta fall kan leda till att en mor inte kan ta med sig sitt barn, då det skulle ligga i barnets intresse att följa med modern. Det är inte godtagbart att den för barnet bästa lösningen omöjliggörs på grund av att lämpliga utrymmen saknas. Grundlagen förpliktar det allmänna att se till att de grundläggande mänskliga rättigheterna tillgodoses. Resursbrist åsidosätter inte denna förpliktelse.

Moderns problem får konsekvenser för barnet

Under inspektionerna framgick det också att mödrar som hade sitt barn med sig i fängelset var upptagna med barnet praktisk taget dygnet runt och därför hade begränsade möjligheter att delta i fängelsets fri-tidsaktiviteter. JO Paunio anser detta vara särskilt problematiskt för mödrar som på grund av missbrukarproblem är i behov av rehabilitering.

JO anser att moderns svårigheter att hantera en problematisk livssituation återverkar på hennes förmåga och uthållighet att fostra barnet. Då aktualiseras också frågan om att tillgodose barnets intresse. Det är viktigt att varje barns och fånges situation bedöms och beaktas individuellt.

JO Paunio understryker vikten av att missbrukare rehabiliteras, eftersom det inte är fråga enbart om moderns problem med att ta hand om sitt barn utan om hela familjens välmående.

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunios beslut dnr 2758/2/07 och dnr 2765/2/07 kan i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Anu Rita,  tfn (09) 432 3362.