Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Barnens rätt till småbarnspedagogik ska tryggas på ett jämlikt sätt

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen föreslår att undervisnings- och kulturministeriet tar ställning till om lagen om småbarnspedagogik borde preciseras. 

BJO undersökte på eget initiativ hur rätten till småbarnspedagogik tillgodoses för barn som söker skydd i Finland, nu särskilt barn som flyr det ryska angreppet. BJO bad i brådskande ordning undervisnings- och kulturministeriet om ett utlåtande om hur ministeriets anvisningar tryggar dessa barns tillgång till småbarnspedagogik på ett jämlikt sätt och i enlighet med barnets bästa. BJO ansåg det nödvändigt att barnens rätt till småbarnspedagogik bedöms med beaktande av deras individuella situation och behov.

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska kommunen i brådskande fall, eller när omständigheterna annars kräver det, se till att småbarnspedagogik ordnas även för andra barn som vistas i kommunen än kommuninvånarna. Undervisnings- och kulturministeriet anser att tillfälligt skydd eller internationellt skydd kan anses vara en sådan omständighet. BJO delar denna uppfattning. Ministeriet konstaterade också att det förtydligat sina anvisningar. 

BJO betonade att när förutsättningarna i lagen uppfylls har barnet subjektiv rätt till småbarnspedagogik och kommunen kan inte tillämpa prövning vid anordnandet av småbarnspedagogik. Den på gällande lag baserade skyldigheten att ordna småbarnspedagogik för barn som söker skydd eller omfattas av skydd lämnar dock fortfarande rum för tolkning och bedöms från fall till fall. BJO ansåg att tolkningspraxisen vad gäller lagen om småbarnspedagogik kan äventyra tillgodoseendet av rättigheterna för barn i utsatt ställning. 

BJO Pasi Pölönens beslut 1992/2022 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi 

Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Piatta Skottman-Kivelä, tfn 09 432 3347.