Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Avgångstillstånd för skrotfartyget Onyx bröt inte mot Finlands internationella förpliktelser

Biträdande JO Maija Sakslin anser att de finländska myndigheterna inte handlade lagstridigt då de år 2009 gav fartyget Onyx tillstånd att avgå från Vasa med destination Turkiet.

Hon konstaterar att fallet visar hur lätt det är att kringgå kontrollmekanismerna i de internationella konventionerna och i EU:s förordning om transport av avfall.

Sakslin anser att det är viktigt att statsrådet vidtar effektiva åtgärder för att inom EU och internationellt garantera en hög standard för skrotning av fartyg och därmed sammanhängande avfallshantering.

En USA-medborgare kritiserade förra miljöministern Paula Lehtomäki, Sjöfartsverket och Finlands miljöcentral för att förbudet att flytta fartyget upphävdes och avgångstillstånd beviljades för fartyget som låg i Vasa hamn. Klaganden ansåg att Finland därmed bröt mot EU:s förordning om transport av avfall och mot Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter av riskavfall.

Gamla Fennia blev ett problemfartyg

Fartyget trafikerade tidigare mellan Finland och Sverige som bilfärjan Fennia. Det hade legat ett par år i Vasa hamn, tills det år 2007 köptes av ett i Karibien registrerat bolag som man visste att opererade i fartygsskrotningsbranschen.

Finlands miljöcentral belade fartyget med flyttningsförbud på grund av misstanken att fartyget skulle föras till något utomeuropeiskt land för att där skrotas under okontrollerade förhållanden.

År 2009 upphävde Finlands miljöcentral flyttningsförbudet, efter att ägaren förklarat att det skulle användas i frakttrafik.

Fartyget avgick mot Turkiet under namnet Onyx. Medierna rapporterade dag för dag om den händelserika resan. Fartyget påträffades slutligen i Arabemiraten under namnet Kaptain Boris. Det hade också bytt ägare och var nu registrerat i Sierra Leone.

I maj 2010 antogs det att fartyget hade tagit i land i Gadani Beach i Pakistan, vid en stor skrotanläggning.

Skrotning av fartyg kränker de mänskliga rättigheterna

Sakslin konstaterar att klagomålet gäller skrotning av fartyg, dvs. en verksamhet som allvarligt kan kränka de mänskliga rättigheterna och orsaka stora skador på miljön. Fallet visar också hur lätt det är att kringgå kontrollmekanismerna i Baselkonventionen och EU:s förordning om avfallstransport.

Biträdande JO anser dock att minister Lehtomäki inte gjort sig skyldig till lagstridigt förfarande eller försummelser, eftersom det är Finlands miljöcentral som är den behöriga myndigheten i ett ärende som detta.

Sakslin understryker emellertid att enligt grundlagen ska det allmänna se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Enligt Sakslins åsikt bör en minister aktivt utnyttja sina politiska handlingsmöjligheter för att förhindra eventuella människorättskränkningar och skador på miljön, i sådana fall då det visar sig att det behöriga förvaltningsorganet har otillräckliga befogenheter inom vederbörande ministeriums ansvarsområde.

Sjöfartsverket gav avgångstillstånd

Efter att ha tagit del av utredningarna i ärendet konstaterar Sakslin att inte heller Sjöfartsverkets förfarande föranleder anmärkningar.

Den hamnstatsinspektion av fartyget som utfördes av Sjöfartsverket, Bottniska vikens inspektionsenhet, resulterade i 17 anmärkningar. Det tilläts att avgå efter att 16 av de påtalade felen reparerats.

Enligt Trafiksäkerhetsverkets utredning konstaterades vid inspektionen inga brister som skulle ha gett anledning att stoppa fartyget. Fartygets huvudmaskin skulle repareras på ett varv i Turkiet.

Ny konvention täcker fartygets hela livscykel

Sakslin välkomnar att statsrådet och riksdagen understöder EU-kommissionens förordningsförslag från 2012 om återvinning av fartyg. Förslaget syftar till att snabbt uppfylla Hong Kong-konventionens förpliktelser inom EU.

Hong Kong-konventionen som antogs 2009 syftar till säker och miljöriktig fartygsåtervinning. Konventionen täcker i princip ett fartygs hela livscykel, från byggnadsskedet till skrotningen.

Avsikten med konventionen är att farliga ämnen inte ska användas i fartygens konstruktioner eller att de åtminstone ska avlägsnas före skrotningen samt att skrotanläggningarna och arbetsförhållandena inte får vara skadliga för hälsan och miljön.

BJO Maija Sakslins, dnr 4543/4/2010 i sin helhet (på finska).
Närmare information ger äldre ombudsmannasekreterare Erkki Hännikäinen, tfn (09) 432 3354.