Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Åter olagligt lång väntetid till HNS klinik för ätstörningar

Väntetiderna till ungdomspsykiatrisk vård varierar på olika håll i Finland

9.6.2009

HNS handlade i strid med lag och försummade sina lagstadgade skyldigheter då en patient som led av ätstörningar var tvungen att vänta i över sex månader på att få vård. Väntetiden överskred den maximitid som vårdgarantin för vuxna föreskriver, konstaterar JO Riitta-Leena Paunio. JO han prövat ett klagomål i ett ärende där en 20-åring fick vänta sju månader på att få vård på HNS klinik för ätstörningar.

JO behandlade redan hösten 2007 ett annat klagomål som gällde alltför lång väntetid till kliniken för ätstörningar och gav då HNS en anmärkning för olagligt förfarande. I det sammanhanget underströk JO vikten av att vårdgarantin förverkligas också inom detta specialområde av psykiatrin och förutsatte att HNS vidtar åtgärder för att rätta till den lagstridiga situationen.

JO Paunio understryker dessutom att det är nödvändigt att skyndsamt se över bestämmelserna om mentalvårdstjänster så att unga personer i hela landet kan få psykiatrisk vård på enhetliga grunder. För närvarande blir ungdomar särbehandlade i olika delar av landet på grund av att sjukvårdsdistrikten tillämpar olika åldersgränser. Ungdomar på 18 - 22 år hänförs i värsta fall till vuxenpsykiatrin, vilket innebär att vårdgarantin ger dem rätt till vård inom sex månader. Sjukvårdsdistriktens överläkare rekommenderar emellertid att personer under 23 år ska få psykiatrisk specialsjukvård inom tre månader, oberoende av sin boningsort.

JO Paunio har delgivit social- och hälsovårdsministeriet sin uppfattning att det behövs bestämmelser som uttryckligen fastställer unga personers rätt till mentalvårdstjänster.

Justitieombudsmannens beslut dnr 4008/4/07 (på finska)

Närmare upplysningar ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377