Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande justitieombudsmannen undersöker Senatfastigheters ställning som statens hyresvärd med monopolställning

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen utreder den rättsliga grunden för statens hyressystem och Senatfastigheters rättsliga ställning som de statliga ämbetsverkens hyresvärd med monopolställning. 

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk, dvs. en del av staten. Enligt lagen om statliga affärsverk har Senatfastigheter i uppgift att sköta den statliga fastighetsförmögenheten. 

I en begäran om utlåtande och utredning som BJO Pölönen har skickat till finansministeriet uppmanar han ministeriet att ta ställning till om statens nya hyressystem som togs i bruk den 1 januari 2016 har kunnat skapas genom statsrådets förordning eller om ärendet borde ha reglerats i lag.

Pölönen frågar ministeriet bland annat om vem (försvarsmakten, finansministeriet eller Senatfastigheter) som i händelse av en explosion ansvarar ifall försvarsmaktens sprängämneslager inte till alla delar har satts i sådant skick som bestämmelserna förutsätter även om de biträdande justitieombudsmännen har fäst uppmärksamhet vid detta i sina avgöranden redan 2008 och 2016. Motsvarande frågor som berör ansvarsfördelningen gäller också angående skick och hälsosamhet för förvarslokalerna för frihetsberövade personer och statens ämbetsverk. 

Något som yppar sig gång på gång i de granskningar som justitieombudsmannens kansli utför och i handläggningen av klagomål är Senatfastigheters ställning och att brister i lokaler som ämbetsverken hyr inte kan åtgärdas utan Senatfastigheters samtycke. 

BJO Pasi Pölönens begäran 6870/2019, som har skickats till finansministeriet, har publicerats i sin helhet (på finska) på adressen www.ombudsman.fi.

Tilläggsuppgifter ger referendarierådet Jarmo Hirvonen, tfn 09 432 3336.