Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande justitieombudsman utreder avgifter för serviceboende

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin har avgjort ett klagomål som gällde påförandet av avgifter för serviceboende. Ärendet handlade om huruvida vårdbidrag för pensionstagare ska beaktas som inkomst. Det fanns ingen anledning att misstänka lagstridighet i förfarandet. Enligt lagen om klientavgifter är vårdbidrag en inkomst som kan beaktas vid påförande av en klientavgift. 

I samband med att ärendet utreddes framkom dock att det i påförandet av avgifter för serviceboende med heldygnsomsorg inom den samkommun som klagomålet gällde förekom sådana brister som kan äventyra klientens utkomst eller medföra att klienten inte har råd att anlita de tjänster personen i fråga behöver. 

Likabehandling av klienter vid serviceboenden

Det finns ingen lag som föreskriver om avgifter för serviceboende. Kommunerna och samkommunerna kan själva fastställa vilka klientavgifter som ska uppbäras för serviceboende med heldygnsomsorg. 

Kommunernas varierande praxis och anvisningar för påförandet av avgifter för serviceboende kan leda till att klienter inom serviceboende med heldygnomsorg försätts i ojämlik ställning. 

Åtgärder 

BJO Sakslin beslutade att på eget initiativ utreda klientens rättsskydd och tillgodoseendet av likabehandling i påförandet av avgifter för serviceboende med heldygnsomsorg. 

Riksdagens justitieombudsman har i uppgift att övervaka att myndigheten följer lagen och agerar inom ramen för sina befogenheter. Justitieombudsmannen kan inte ändra myndighetens beslut eller bestämma att beslut ska ändras, men justitieombudsmannen kan i sina ställningstaganden betona vikten av att tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna i skötseln av offentliga uppdrag och beredningen av lagstiftning.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut 2475/2019 har publicerats (på finska) i sin helhet på webbplatsen www.ombudsman.fi

Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Päivi Vainio, tfn 09 432 3376.