Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande justitieombudsmannen utreder brister i Sakari-systemet

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen har av justitieministeriet begärt en utredning om det av åklagare och tingsrätter använda Sakari-systemets funktion. Sakari-systemet är ett registrerings- och ärendehanteringssystem där man utarbetar handlingar i anslutning till en straffprocess, till exempel stämningsansökningar, stämningar och kallelser. Åklagare registrerar åtal och övriga krav på ett underlag för stämningsansökan i Sakari-systemet och skickar stämningsansökan elektroniskt till tingsrätten via systemet. Ett brottmål anhängiggörs då tingsrätten får stämningsansökan.

Under en inspektion som justitieombudsmannens kansli utfört upptäcktes bland annat att det ofta förekommer brister och fel vad gäller parternas namn i de stämningsansökningar som åklagare skickat till tingsrätten enbart av den orsaken att namnen, som inte ens behöver vara särdeles ovanliga, inte ryms i de fält som reserverats för dem i underlaget för stämningsansökan i Sakari. Om en person har ett relativt långt efternamn kan personens andra förnamn, exempelvis ”Juhani”, i stämningsansökan synas som ”Juha” och ”Kaius” som ”Kai”. Det tredje förnamnet bryts eller uteblir helt och hållet efter medellånga efternamn och vanliga förnamn. Biträdande justitieombudsmannen har frågat justitieministeriet varför namnfälten i stämningsansökningar som görs i Sakari inte efter cirka 20 års kontinuerlig användning har rättats till så att parternas namn helt och hållet i sin korrekta form ryms i de fält som reserverats för dem.

Biträdande justitieombudsmannen observerade också att det vad gäller större fall inte finns tillräckligt med utrymme i fälten för beskrivning av gärningen och bevisning som ingår i stämningsansökningar som görs i Sakari-systemet. Om utrymmet tar slut uppmanar Sakari åklagaren att ”komprimera texten”. Biträdande justitieombudsmannen bad justitieministeriet att ge ett utlåtande om på vilka rättsliga grunder Sakari kan begränsa längden på beskrivningen av gärningen i ett åtal som väcks av en självständig och oberoende åklagare som utför ett viktigt rättsskipningsarbete eller antalet bevis som presenteras och beordra åklagaren att komprimera texten. Biträdande justitieombudsmannen ansåg att frågan var principiellt viktig.

Justitieministeriet ska begära en utredning av Rättsregistercentralen och lämna ett eget utlåtande till biträdande justitieombudsmannen senast den 29 november 2019.

Inspektionsprotokollet 1406/2019 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats (www.ombudsman.fi).

Mer information ger referendarierådet Jarmo Hirvonen, tfn 09 432 3336 och äldre justitieombudsmannasekreterare Terhi Arjola-Sarja, tfn 09 432 3358.