Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande justitieombudsman Sakslin föreslår en precisering av postlagen

Posti Oy har i uppgift att tillhandahålla för det lagstadgade delgivningsförfarandet. Ansvaret har i praktiken begränsat sig till endast en liten bråkdel av de försändelser som den ska leverera som lagstadgad delgivning. Dessutom verkar begränsningen av ansvaret i fråga om tjänsteansvar i hög grad bygga på Postis egen tolkning av syftet med postlagen. Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin anser situationen vara otillfredsställande. BJO föreslår att kommunikationsministeriet utreder hur postlagen bör preciseras eller på vilket annat sätt man kan säkerställa det lagstadgade delgivningsförfarandets ändamålsenlighet. 

BJO har utifrån klagomål på allmän nivå undersökt läget för Postis samhällsomfattande tjänster och övervakningen av genomförandet av de samhällsomfattande tjänsterna. Samtidigt har BJO utrett skötseln av det lagstadgade delgivningsförfarandet och säkerställandet av förtroliga meddelanden i Postis verksamhet.   

Enligt BJO har det i läget för Postis samhällsomfattande tjänster och övervakningen av genomförandet av de samhällsomfattande tjänsterna inte framgått något som enligt hen föranleder ingripande. Enligt BJO har det heller inte framkommit något som ger anledning att misstänka att brevgången i samband med det lagstadgade delgivningsförfarandet för närvarande inte säkerställs på samhällsnivå. Postis samhällsförpliktelse omfattar brev på högst två kilogram och utrikespaket på högst tio kilogram som betalats med frimärke eller annan kontantbetalning. 

Biträdande justitieombudsmannen Sakslins avgörande 2959/2017 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi.

Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Terhi Arjola-Sarja, tfn 09 432 3358.