Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Biträdande justitieombudsmannen föreslår en precisering av postlagen

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin föreslår för kommunikationsministeriet (KM) att postlagen ska preciseras. BJO undersökte på eget initiativ vilka offentliga förvaltningsuppgifter postlagen innehåller och vilka uppgifter Posti Group Abp sköter. Denna bedömning påverkar bland annat hur de allmänna förvaltningslagarna, såsom förvaltningslagen och språklagen, utvärderas i bolagets verksamhet. När ett aktiebolag sköter offentliga förvaltningsuppgifter ska det i regel följa förvaltningslagen och språklagen på samma grunder som myndigheter.  

Enligt BJO är den regleringshelhet som ingår i postlagen delvis mycket tolkningsbar i fråga om vilka av de uppgifter som ingår i den som är offentliga förvaltningsuppgifter och till vilka delar Posti Group Abp:s verksamhet handlar om att sköta en sådan uppgift. Enligt BJO:s tolkning är åtminstone det lagstadgade delgivningsförfarandet, upprätthållandet av postnummersystemet och öppnandet av postpaket, om vilka föreskrivs i postlagen, offentliga förvaltningsuppgifter. Dessutom sköter Posti Group Abp med stöd av annan lagstiftning offentliga förvaltningsuppgifter i anslutning till mottagande av flyttanmälningar och förhandsröstningsställen. När det gäller anmälningsförfarandet för postförsändelser som tas in för kontroll av tullen anser BJO att man till denna del ännu separat borde bedöma behovet av att föreskriva om denna uppgift som en offentlig förvaltningsuppgift. 

BJO anser det vara viktigt att man får en entydig lösning på den rättsliga karaktären hos de uppgifter som föreskrivs i postlagen och att de offentliga förvaltningsuppgifterna i anslutning till postverksamheten kartläggs och definieras i lagstiftningen. 

– Förtydligandet är motiverat såväl konstitutionellt som i vidare bemärkelse med tanke på lagstiftningens funktion, betonar Sakslin. 

Vid kommunikationsministeriet pågår en lagberedning som syftar till att ändra postlagen, och enligt planerna ska regeringens proposition överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2021. BJO föreslår att de offentliga förvaltningsuppgifter som ingår i postlagen definieras i detta sammanhang.

Framställningen hänför sig till BJO:s beslut från 2018 (5410/2017) om Postis avgiftsbelagda servicenummer och huruvida förvaltningslagens bestämmelser om avgiftsfri rådgivning ska tillämpas på Postis verksamhet och i synnerhet bolagets samhällsomfattande service. År 2018 föreslog BJO också att KM ska bedöma om postlagens bestämmelser om det lagstadgade delgivningsförfarandet borde ändras (2959/2017).

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut 1069/2019 har i sin helhet publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi.

Mer information ges av referendarierådet Mikko Sarja, tfn 09 432 3364