Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Sökes en ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen

Vid riksdagens justitieombudsmans kansli sökes 

EN STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR DE BITRÄDANDE JUSTITIEOMBUDSMÄNNEN

Bestämmelserna om uppdraget som ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen finns i grundlagen och lagen om riksdagens justitieombudsman (197/2002). Justitieombudsmannen utser ställföreträdaren för en mandattid på högst fyra år efter att ha mottagit grundlagutskottets ståndpunkt. Utgångspunkt är att mandatperioden är 1.10.2021–30.9.2025. Justitieombudsmannen beslutar i varje enskilt fall om att kalla ställföreträdaren till ett uppdrag. Ställföreträdaren bör ha möjlighet att sköta uppdraget då behov uppkommer. Tidpunkten för när behov uppkommer och hur länge ett enskilt uppdrag varar kan inte alltid förutses.

Enligt 38 § 1 mom. i grundlagen ska den som väljs till uppdraget ha utmärkta lagkunskaper.

Vi ber personer som är intresserade av uppdraget som ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen anmäla sig till riksdagens justitieombudsman senast onsdagen 2.6.2021 kl 16.00. Adressen är Riksdagens justitieombudsmans kansli, Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen. E-postadressen är ombudsman@riksdagen.fi.

Närmare upplysningar om uppdraget ger
justitieombudsman Petri Jääskeläinen, tfn (09) 432 3332 och
kanslichef Matti Marttunen, tfn (09) 432 3333.