Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

BJO Sakslins avgöranden om barnskydd

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin har föreslagit gottgörelse till ett barn som utnyttjats sexuellt av en anställd vid barnskyddsanstalten (4031/2019). 

Barnet tvingades mot sin vilja bo i det rum där utnyttjandet hade skett. Senare blev hen isolerad i samma rum. Barnet upplevde inte heller att det stöd hen fått var tillräckligt för att bearbeta händelsen.

Enheten för vård utom hemmet och placerarkommunen hade i sig agerat korrekt för att utreda brottet och ställa gärningsmannen till svars efter händelsen. Barnets rätt till fysisk integritet hade kränkts under vården utom hemmet.Finland har förbundit sig till FN:s konvention om barnets rättigheter och ska därmed garantera barn i vård utom hemmet särskilt skydd och särskilt stöd. Finlands grundlag tryggar barnets rätt till oundgänglig omsorg. BJO ansåg att enheten för vård utom hemmet och placerarkommunen inte tryggade dessa rättigheter fullt ut efter att barnet utsatts för brottet, och därför föreslog hon att de skulle gottgöra kränkningen av barnets rättigheter. 

I sitt andra avgörande (3730/2019) ansåg BJO Sakslin att en brådskande placering utom hemmet av ett barn som misstänktes för brott för att trygga förundersökningen var lagstridig.

Placeringen hade skett brådskande och barnets kontakter och rörelsefrihet begränsades enligt polisens anvisningar under förundersökningen. BJO framhävde att polisen inte har befogenhet att besluta om barnskyddsåtgärder eller styra hur de genomförs. 

I sitt tredje avgörande (3126/2019) konstaterade BJO att uppdraget som företrädare för ett minderårigt barn som kommit till Finland som kvotflykting utan vårdnadshavare inte hade upphört helt och hållet på grund av att barnet hade omhändertagits. Kommunen hade ansett att företrädaren inte längre kunde sköta barnets ärenden. 

Eftersom lagstiftningen i ärendet lämnade rum för tolkning och tillämpningspraxisen inte var tydlig, har placerarkommunens förfarande inte varit klandervärt. 

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut 4031/2019, 3730/2019 och 3126/2019 har publicerats på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.oikeusasiamies.fi

Mer information fås av justitieombudsmannasekreterare Kristiina Kouros, tfn 09 432 3396.