Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

BJO Sakslin granskade tjänster för äldre under coronapandemin

På order av biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin utfördes tre inspektioner av serviceboendeenheterna för äldre vid Siun sote under coronapandemin. Dessutom inspekterades verksamheten av klienthandledningen inom tjänsterna för äldre. Under inspektionen ville fler än 80 klienter och nära anhöriga berätta om sina erfarenheter.

Utmaningar är bristen på platser med effektiverat serviceboende och tillgången till vårdpersonal

Under inspektionen tog både klienterna och personalen upp att tillgången till effektiverat serviceboende är mycket överbelastad.

Klienten åläggs att välja en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg inom hela Siun sote, om det inte har hittats en lämplig plats för klienten inom tre månader. BJO anser att praxisen inte är acceptabel. BJO betonar att man inte får fatta beslut om en serviceenhet som är olämplig för personen och tolka att köandet för att få serviceboende skulle börja om efter att personen har vägrat ta emot servicen. Serviceenheten kan vara olämplig för personen i fråga till exempel på grund av att den ligger så långt borta från klientens nära anhöriga att klienten i praktiken inte längre skulle kunna träffa dem. BJO konstaterar också att den lagstadgade skyldigheten att ordna service som motsvarar behovet inte innebär att omsorg och vård dygnet runt skulle kunna ordnas på lång sikt till exempel på hälsocentralsjukhusets bäddavdelning, om vårdbehovet inte förutsätter det.

BJO betonade att försummelsen av vården, trots utmaningarna i tillgången till personal, inte kan motiveras med knappa resurser. BJO krävde att verksamhetsenheterna ser till att personaldimensioneringen ligger på den nivå som lagen förutsätter. Dimensioneringen ska vara högre än minimidimensioneringen, om klienternas funktionsförmåga och säkerställandet av kvaliteten på tjänsterna förutsätter det. 

Coronapandemins effekt på tjänsterna

BJO fäste uppmärksamhet vid att boendeserviceenheternas verksamhet har minskat väsentligt under coronatiden. BJO anser det inte vara ändamålsenligt att en boendeserviceenhet inte i tillräcklig utsträckning upprätthåller möjligheterna för äldre som behöver särskilt stöd att vistas utomhus och för annan verksamhet som upprätthåller funktionsförmågan. Brister förekom också i ordnandet av hälso- och sjukvård 

BJO ansåg det vara positivt att alla familjer som fick stöd för närståendevård kontaktades under coronatiden. BJO fäste dock uppmärksamhet vid att det inte hade ordnats tillräckligt med stödjande tjänster för närståendevårdsfamiljerna under coronatiden. BJO konstaterade att tjänsternas stängning hade kunnat orsaka oskäliga situationer som en samverkan på grund av att servicebehov har uppkommit hos en del av klienterna redan före coronatiden. Besök och begränsning av rörligheten i vårdenheter har behandlats i ärendet 5463/2020

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins inspektionsprotokoll 1389/2020, 1760/2020 och 1823/2020 har publicerats (på svenska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi.

Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Lotta Hämeen-Anttila, tfn 09 432 3353.