Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

BJO Sakslin: missförhållanden i behandlingen av smärtpatienter

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin gav ett avgörande om klagomål av 913 personer gällande vården av smärtpatienter. BJO har observerat missförhållanden i genomförandet av tillräckliga hälsovårdstjänster för smärtpatienter, särskilt när det gäller tillräckliga resurser, kompetent personal och smidiga vårdkedjor. BJO kommer i sin laglighetsövervakning att följa upp hur smärtpatienternas rättigheter tillgodoses.

Enligt den utredning som erhållits i ärendet förverkligas tillgången till smärtkliniker inom den tid som lagen förutsätter i alla andra förutom ett sjukvårdsdistrikt. Valviras uppgift är att övervaka att tidsfristerna för tillgång till specialsjukvård uppfylls. Det innebär att Valvira i detta fall ska vidta nödvändiga åtgärder som en del av tillsynen över vårdgarantin.

Alla smärtkliniker inom sjukvårdsdistrikten lyfte fram i sina svar bristen på kompetenta yrkespersoner. I svaren framfördes nästan utan undantag också oro över ordnandet av tjänster i framtiden, när specialkunniga inom smärtbehandling går i pension. Det upplevdes också som en utmaning att antalet remisser har ökat och att också tjänsterna till följd av detta har ökat.

Skötsel av lagstadgade uppgifter

Enligt grundlagen är den offentliga makten skyldig att trygga och främja tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. BJO betonade sjukvårdsdistriktens skyldighet att reservera tillräckliga resurser för skötseln av sina lagstadgade uppgifter. BJO ansåg det vara förståeligt att det kan vara svårt att rekrytera personal med specialkompetens i smärtbehandling om det inte finns kompetent personal att tillgå. BJO framförde sin allvarliga oro över bristen på kompetent personal för närvarande och tryggandet av en kompetent personal i framtiden.

BJO bad social- och hälsovårdsministeriet meddela vilka åtgärder det vidtar för att säkerställa en god vård av smärtpatienter, tillräckliga hälsovårdstjänster och tillräcklig kompetent personal inom primärvården och den specialiserade sjukvården samt i framtida välfärdsområden. 

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins avgörande 8381/2020 har i sin helhet publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi.

Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Anne Ilkka, tfn 09 432 3346.