Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

BJO Pölönen: Senatfastigheters ställning som statens hyresvärd med monopolställning grundar sig inte på lag

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen redde ut den rättsliga grunden för statens hyressystem och Senatfastigheters rättsliga ställning som de statliga ämbetsverkens hyresvärd med monopolställning. 

Pölönen ansåg att Senatfastigheters verksamhet åtminstone inte under 2016–2020 hade grundat sig på lag på det sätt som förutsätts i 84 § 4 mom. i grundlagen vad gäller grunder och prissättning för statens interna hyresavtal. Det rådande rättsläget har stridit mot grundlagen även i fråga om den monopolställning som skapats för Senatfastigheter. 

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk, dvs. en del av staten. Enligt lagen har Senatfastigheter i uppgift att sköta den statliga fastighetsförmögenheten. I samband med ändringen av statens hyressystem i början av 2016 ändrades Senatfastigheters ställning i förhållande till statliga hyresgäster genom en förordning. Hyresgästerna förlorade möjligheten att själva ingå avtal direkt med andra hyresvärdar än Senatfastigheter. Senatfastigheter fick således en monopolställning i förhållande till sina statliga kunder.

BJO konstaterade att lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter, som trädde i kraft den 1 januari 2021, innehåller nu nödvändiga bestämmelser på lagnivå om statens interna serviceavtal. 

I fråga om huruvida statliga myndigheter och inrättningar är skyldiga att anlita Senatkoncernens affärsverks lokalservice och ingå ett serviceavtal med affärsverket för lokalerna konstaterade BJO Pölönen att det inte finns någon bestämmelse i lagstiftningen som medför en sådan skyldighet. Statliga ämbetsverk och inrättningar kan således skaffa lokaler även på den fria marknaden.

Den begäran om utredning och utlåtande som BJO skickade till finansministeriet den 7 januari 2020 och det nu aktuella avgörandet 6870/2019 har publicerats (på finska) i sin helhet på adressen www.ombudsman.fi.

Mer information ger referendarieråd Jarmo Hirvonen, tfn 09 432 3336.