Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Användning av kameratelefoner kan inte totalförbjudas vid hälso- och sjukvårdsenheter

9.3.2009

JO Riitta-Leena Paunio anser att man inte med hänvisning till integritetsskyddet kan totalförbjuda användning av kameratelefoner vid hälso- och sjukvårdsenheter. Hon framhåller att yttrandefriheten är tryggad enligt grundlagen.

Frågan aktualiserades med anledning av ett klagomål. Direktören för Satakunta sjukvårdsdistrikt hade förbjudit all användning av kameratelefoner vid distriktets sjukhus och övriga verksamhetsenheter från 1.4.2004. Syftet med beslutet var att skydda patienternas integritet. All information om att en person är patient vid en hälso- och sjukvårdsenhet är sekretessbelagd.  Om en kameratelefon används för att i hemlighet fotografera en patient utan dennes samtycke innebär detta en kränkning av patientens personliga integritet.

Avvägning mellan grundläggande fri- och rättigheter

JO anser att det är fråga om en avvägning mellan två grundläggande fri- och rättigheter.  Mot varandra ställs å ena sidan kameratelefonanvändarens yttrandefrihet och å andra sidan patientens rätt till integritetsskydd. Frågan gäller vilkendera som ska tillmätas större betydelse.

Enligt JO:s uppfattning är fotografering med kameratelefon vid en hälso- och sjukvårdsenhet inte en rättighet som kan hänföras till yttrandefrihetens kärnområde. Däremot är behovet av integritetsskydd särskilt stort inom hälso- och sjukvården och kan därför anses höra till kärnområdet i den grundläggande rätten till integritetsskydd.

Bestämmelsen om olovlig observation skyddar den personliga integriteten

Strafflagens bestämmelse om olovlig observation anses i allmänhet ange gränsen mellan å ena sidan fotografering som omfattas av yttrandefriheten och å andra sidan förbjuden fotografering. Bestämmelsens syfte är att skydda den personliga integriteten i situationer och på ställen som anses höra till privatlivet eller som av någon annan orsak uppfattas som känsliga.

JO anser emellertid att det faktum att yttrandefriheten tryggas i grundlagen innebär att användning av kameratelefoner vid hälso- och sjukvårdsenheter inte kan totalförbjudas med hänvisning till skyddet av den personliga integriteten.

Samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt  har meddelat att den kommer att utfärda direktiv om i vilka av dess lokaliteter fotografering i allmänhet är tillåten respektive förbjuden.

JO Riitta-Leena Paunios beslut dnr 3789/4/07.

Närmare upplysningar ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.