Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Ålands landskapsregering tolkade landskapets förvaltningslag felaktigt

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja anser att Ålands landskapsregering gjorde en felaktig tolkning av landskapets förvaltningslag, då landskapsregeringen rättade sitt beslut till partens nackdel utan att inhämta samtycke av denne. Enligt förvaltningslagen för landskapet Åland skulle partens samtycke ha krävts för rättelse av beslutet.

Ledaren för en dykargrupp anförde klagomål över saken hos justitieombudsmannen. Landskapsregeringen hade i oktober 2010 beviljat honom tillstånd att utföra dykningar till ett sovjetiskt ubåtsvrak, men senare upphävt tillståndet på grund av att ubåten misstänktes vara försedd med explosiva ämnen från krigstiden. Dykaren beviljades dock senare tillstånd att fästa en minnestavla på vraket.

En dryg vecka senare avspärrade polisen emellertid det område där ubåtsvraket påträffats, på grund av den fara som de explosiva ämnena orsakade. Samma dag upphävde landskapsregeringen också tillståndet att fästa minnestavlan på vraket. Gränsbevakningsväsendets patrullbåt åkte ut till dykplatsen, där dykaren redan befann sig, för att delge honom beslutet.

Landskapsregeringen hade inte begärt något samtycke av klaganden för rättelsen av beslutet. Landskapsregeringen ansåg nämligen att det nya beslutet hade fattats till klagandens fördel och att det därmed inte krävdes något samtycke för rättelsen. Dykaren var dock av annan åsikt, eftersom det var fråga om upphävande av ett dyktillstånd som han redan hade beviljats.

Riksdagens biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja anser att Ålands landskapsregerings tolkning är felaktig. Beslutet och de grunder som landskapsregeringen lagt fram för beslutet kan inte anses motsvara det som i landskapets förvaltningslag avses med ett beslut som fattas till fördel för parten.

Landskapsregeringen borde ha begärt partens samtycke till rättelsen av beslutet. Ifall parten hade motsatt sig rättelsen, skulle landskapsregeringen inte ha varit behörig att rätta beslutet. I detta fall skulle rättelsen ha krävt sådant återbrytande som hör till de extraordinära rättsmedlen.

Biträdande justitieombudsmannen uppmärksammade landskapsregeringen på att förfarandet stod i strid med landskapets förvaltningslag.

Biträdande JO Pajuojas beslut 17.11.2011, dnr 4030/10 i sin helhet (på svenska)

Närmare information ger föredragande Kristian Holman, tfn (09) 432 3368.