Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Minderåriga i fängelset och deras möjligheter till skolgång och studier

Lagen och internationella rekommendationer förutsätter att minderåriga hålls åtskilda från myndiga i fängelset. Enligt observationer vid fängelseinspektionerna vid justitieombudsmannens kansli sker detta inte. Fängelserna har inga lämpliga, separata utrymmen för inkvartering av minderåriga. 

Det finns mycket få minderåriga fångar och häktade, i allmänhet endast 5–10 samtidigt i hela landet. Även om en minderårig ska inkvarteras separat kan det vara förenligt med hans eller hennes intresse att det ordnas aktiviteter tillsammans med myndiga fångar så att den minderåriga inte blir tvungen att vara helt utan sociala kontakter. I så fall ska övervakningen vara tillräcklig. 

Efter att biträdande justitieombudsmannen (BJO) Pasi Pölönen började utreda ärendet vidtog Brottspåföljdsmyndigheten flera åtgärder. En utredning gjordes om minderåriga fångar. Dessutom fattades beslut om fängelser med en avdelning avsedd för minderåriga. En del av de planerade åtgärderna har genomförts och en del pågår fortfarande. BJO konstaterade att han inte har anledning att vidta åtgärder när Brottspåföljdsmyndigheten har börjat rätta till situationen. 

BJO upptäckte dock problem i fråga om minderåriga i öppna anstalter och häktade. Enligt Brottspåföljdsmyndigheten kan minderåriga inte hållas åtskilda från vuxna fångar i öppna anstaltsförhållanden. Dessutom är övervakningen i öppna anstalter betydligt mindre än i slutna fängelser. När det gäller häktade är placeringsfängelserna kanske inte alltid sådana som har utrymmen för minderåriga. BJO bad justitieministeriet och Brottspåföljdsmyndigheten att meddela sina åsikter och eventuella åtgärder i fråga om dessa problem.  

BJO meddelade dessutom att man börjar utreda möjligheten till skolgång och studier för minderåriga i fängelset, eftersom uppgifterna om detta var oroväckande.  

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens avgörande 4760/2020 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi

Mer information ger referendarieråd Anu Rita, tfn 09 432 3362.