Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Akut sjukvård bör ges utan remiss

Justitieombudsmannen gav ögonkliniken vid Åbo universitetscentralsjukhus en anmärkning för dess lagstridiga anvisningar

 

3.9.2004 

 

Riksdagens biträdande justitieombudsman Riitta-Leena Paunio konstaterar att ögonkliniken vid Åbo universitetscentralsjukhus handlade lagstridigt då den krävde att alla patienter som kommer till kliniken skall ha en läkarremiss. Enligt de skriftliga anvisningar till distriktets hälsocentraler om gradering av vården som ögonkliniken utfärdade år 1998 skall de patienter som anvisas till kliniken alltid skall ha läkarremiss.

 

Justitieombudsmannen fick ett klagomål från en person som plötsligt förlorat synen på sitt ena öga. Klaganden ansåg att Pikis och S:t Karins hälsostationer samt Åbo universitetscentralsjukhus borde ha handlat snabbare då han sökte vård. På Pikis hälsostation hade man uppmanat honom att kontakta huvudhälsostationen i S:t Karins. På S:t Karins hälsostation fick han en timme senare en remiss till ögonkliniken vid Åbo universitetscentralsjukhus. Där inleddes vården ca två timmar efter att han förlorat synen. Patienten återfick inte synen på ögat.

 

Justitieombudsmannen hänvisar till lagen om specialiserad sjukvård och konstaterar att det i normalfall krävs läkarremiss för att en patient skall tas in för sjukhusvård. Brådskande sjukhusvård skall emellertid ges utan remiss. I akutfall kan ett sjukhus sålunda inte förvägra en patient vård eller kräva remiss. Enligt justitieombudsmannens åsikt skall en hälsocentral som patienten kontaktar också informera patienten om dennes rätt att direkt vända sig till ett sjukhus.

 

Justitieombudsmannen har gett ögonkliniken vid Åbo universitetscentralsjukhus en anmärkning för det felaktiga förfarandet och bett kliniken före utgången av november 2004 meddela hur den ändrat sina anvisningar, till den del som de förutsätter att patienter som behöver akutvård skall ha remiss.

 

Närmare uppgifter ger justitieombudsmannasekreterare Iisa Suhonen,

tfn (09) 432 3341

 

Justitieombudsmannens beslut dnr 1829/4/02.