Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Det tog för lång tid att få tid till barnatillsyningsmannen - Biträdande justitieombudsmannen gav anmärkning och framförde förslag om gottgörelse

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin gav samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen (Kymsote) en anmärkning eftersom samkommunen förfarit lagstridigt då den försummat skyldigheten att ordna barnatillsyningsmannens tjänster på behörigt sätt. 

BJO framförde också ett förslag om gottgörelse till klaganden eftersom det inte hade fastställts något underhållsbidrag för barnet och barnet inte hade fått något underhållsstöd. Den långa väntetiden till barnatillsyningsmannen orsakade därmed familjen en ekonomisk förlust. 

Den klagande hade i början av oktober bokat en tid för att göra upp ett nytt tidsbundet underhållsavtal. Det föregående avtalet upphörde att gälla i slutet av 2020 och med tanke på familjens ekonomi var det viktigt att bekräfta det nya avtalet. Väntetiden till barnatillsyningsmannen var dock så lång att den klagande borde ha bokat en tid redan i början av augusti 2020 för att man skulle ha hunnit bekräfta avtalet före början av 2021. BJO ansåg att det inte var skäligt eller ändamålsenligt att förutsätta att den vårdnadshavare barnet bor hos borde ha bokat en tid i ett så tidigt skede.

BJO har bett samkommunen att meddela före den 28 februari 2022 vilka åtgärder den har vidtagit för att rätta till ärendet. 

Avgörandena 602/2021 och 6380/2020 har publicerats på justitieombudsmannens webbplats (på finska) på adressen www.ombudsman.fi. 

Mer information ger referendarierådet Kirsti Kurki-Suonio, tfn 09 432 3357.