Uppgifter och verksamhet

Skillnaderna i ombudsmännens uppgifter och prioriteringar är stora. Gemensamt för dem alla är dock att de försvarar enskilda människors lagliga rättigheter mot eventuella fel från myndigheternas sida.

Ett gemensamt drag är också att ombudsmännen är oberoende av myndigheter, väljs av lagstiftaren och har omfattande befogenheter att utreda ärenden och få information. Eftersom deras verksamhet är flexibel är det enkelt för medborgarna att nå dem och lägga fram sina klagomål.

Ombudsmannainstitutionen profileras ofta genom att den ledande tjänstemannen är en känd person. Många länder, t.ex. Sverige, har dock flera ombudsmän som delar på arbetsuppgifterna.

Som regel har justitieombudsmännen ingen rätt att beordra myndigheterna att agera på något bestämt sätt. I stället ska de försöka åstadkomma medling, lägga fram förslag eller meddela sin uppfattning i vägledande eller klandrande syfte. I få länder har justitieombudsmannen åtalsrätt som i Finland och Sverige.

Varierande fokus

Ombudsmannainstitutionens skiftande prioriteringar kommer också till synes i de varierande benämningarna.

I vissa fall sätts fokus på de mänskliga rättigheterna. Då benämns ombudsmannen exempelvis Human Rights Commissioner eller Defensor del Pueblo.

Om arbetet främst går ut på medling mellan medborgarna och förvaltningen är den franska benämningen t.ex. Médiateur.

Om det i första hand är fråga om att övervaka efterlevnaden av lagarna och reglerna för god förvaltning används benämningen Ombudsman, som har lånats in från svenskan och ursprungslandet Sverige.