Ta hänsyn till datasäkerheten

 

Klagomål i elektronisk form förmedlas till JO:s kansli via det öppna nätet, internet.

Inga känsliga uppgifter via nätet
 
Sänd därför inga uppgifter som ska hållas hemliga eller som annars är känsliga med vanlig e-post eller med den klagomålsblanketten i nätet.

Med känsliga uppgifter avses t.ex.:
  • inkomster, förmögenhet eller beskattning
  • hälsotillstånd
  • sjukpension
  • socialskyddsärenden
  • skadeståndsärenden
  • tvångsmedel och fängelsestraff.

Sänd bilagor med dessa uppgifter via en skyddad förbindelse eller med vanlig post, trots att Ni sänder själva klagomålet via nätet.

Skyddad förbindelse

Skyddad e-post kan Ni sända till JO:s kansli med riksdagens skyddade förbindelse på följande adress:
https://turvaviesti.eduskunta.fi/?lang=sv

Mottagarens adress:
oikeusasiamies@eduskunta.fi  Den skyddade förbindelsen fungerar enbart med denna adress, skriv upp den, e-postblanketten upprepar den inte.

Elektroniska meddelanden som innehåller känsliga eller annars sekretessbelagda uppgifter sänds till myndigheterna på avsändarens ansvar (8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, 13/2003).

Databokslut 2018
Register över behandling