Hemligt inhämtande av information

Riksdagen har tilldelat JO tillsynen över hemligt inhämtande av informationen som ett särskilt uppdrag.

JO:s tillsyn understryker kontroll av kontrollen. Det centrala däri är myndigheternas egen interna tillsyn och tillsynen i det dagliga arbetet som överordnad.

JO:s verksamhet på eget initiativ, såsom inspektioner är av stor betydelse vid tillsynen.

Polisen, Tullen, gränsbevakningsväsendet och försvarsmakten använder metoder för hemligt inhämtande av information och dessa
avger årligen berättelser till JO om användningen av hemligt inhämtande av information.

Tillsynsområdet utvidgades

JO:s särskilda tillsynsområde riktat till hemligt inhämtande av information utvidgades från och med början av 2014.

Tidigare gällde JO:s tillsynsuppgift endast en del av de metoder för myndigheternas hemliga inhämtande av information som myndigheterna måste rapportera till JO.

Nu omfattar rapporteringsskyldigheten alla metoder för hemligt inhämtande av information. I och med lagändringen och ökningen av dessa metoder utvidgas även övervakningsområdet.

Vad är hemligt inhämtande av information?

Med hemligt inhämtande av information avses både hemliga tvångsåtgärder som används vid förundersökning av brott och övriga metoder för hemligt inhämtande av information i syfte att hindra eller avslöja brott eller avvärja fara.

Dessa metoder är bland annat:
- teleavlyssning och -övervakning
- teknisk avlyssning och observation 
- täckoperationer 
- bevisprovokation genom köp.

Polisen har de mest omfattande befogenheterna att använda hemligt inhämtande av information. Tullen använder metoder för hemligt inhämtande av information för att bekämpa tullbrott. Gränsbevakningsväsendets och försvarsmaktens befogenheter är betydligt snävare.

Av rättsskyddsskäl har det ansetts viktigt att teleavlyssning och i huvudsak också teleövervakning endast får användas med tillstånd av domstol. Täckoperationer vid förundersökning kräver också tillstånd av domstol.

Årliga berättelser till JO

Inrikesministeriet ska enligt tvångsmedelslagen årligen avge till riksdagens justitieombudsman en berättelse om hur hemliga tvångsmetoder och skyddandet av dem har använts och övervakats vid polisen.

Likaså ska finansministeriet avge en berättelse om användningen av dessa metoder vid Tullen och försvarsministeriet ska avge motsvarande berättelse om försvarsmakten.

De årliga berättelserna förbättrar JO:s möjligheter att på ett allmänt plan följa upp användningen av dessa metoder.

I JO:s berättelse finns ett eget avsnitt om hemligt inhämtande av information.