Internationella kontakter

Olika länders justitieombudsmän och motsvarande tillsynsmyndigheter träffas ofta på seminarier och konferenser. JO samarbetar kontinuerligt med bl.a. de övriga nordiska ländernas och Östersjöländernas justitieombudsmän samt med Europeiska ombudsmannen och motsvarande tillsynsmyndigheter i utomeuropeiska länder. Kontakterna med bl.a. Estlands justitiekansler är livliga.

Många av riksdagens internationella gäster besöker JO och bekantar sig med kansliets verksamhet.

Historia

Justitieombudsmannainstitutionen härstammar från Sverige, där justitieombudsmannaämbetet inrättades 1809.

JO ålades att ha hänsyn över domstolarnas och myndigheternas efterlevnad av lagarna. På så sätt ville man skydda medborgarnas intresse och rättigheter.

JO skulle verka för en enhetlig rättstillämpning och påtala oklarheter i lagstiftningen. Verksamheten skulle bedrivas genom inspektioner och handläggning av klagomål.

Finland har världens nästäldsta JO-ämbete

År 1920 inrättades vid Finlands riksdag ett justitieombudsmannaämbete enligt svensk modell. Vårt JO-ämbete är i sitt slag det nästäldsta i hela världen.

Under 1900-talet inrättades JO-ämbeten också i de övriga nordiska länderna. I Danmark inrättades Folketingets ombudsmand år 1955 och i Norge Stortingets ombudsman år 1962.

Danmarks och Norges ombudsmän har begränsade befogenheter jämfört med Sveriges och Finlands. Institutionen har därefter spridits till andra länder, framförallt enligt dansk modell.

Ombudsmannainstitutionen vinner terräng

På 1970-talet infördes ombudsmannainstitutionen i Nya Zeeland och i vissa delstater i Kanada och Australien.

Numera har de flesta länderna i Europa inrättat ämbeten av denna typ. Också flera öst- och centraleuropeiska länder inrättade JO-ämbeten under 1970-talet.

Vissa afrikanska, centralamerikanska och sydamerikanska länder och även länder i Asien och Stillahavsområdet har liknande institutioner.

Enligt uppgifter från Internationella ombudsmannainstitutet (International Ombudsman Institute, IOI) finns det ombudsmän i cirka 140 länder. I vissa länder är ämbetena regionala eller lokala. Exempelvis i Italien och Tyskland är ombudsmännen inte parlamentariskt tillsatta.

EU:s ombudsman övervakar unionens institution

År 1995 inrättade Europeiska unionen en europeisk ombudsman. EU:s ombudsman övervakar att unionens institutioner och organ följer reglerna för god förvaltningssed. 

Europeiska ombudsmannnens webbplats

Den nuvarande Europeiska ombudsmannen är Emily O'Reilly från Irland.

 
Jacob Söderman, tidigare riksdagens justitieombudsman i Finland, var EU:s första ombudsman.