$layout.getHTMLTitle($locale)

JO svarar för laglighetskontrollen tillsammans med de två biträdande justitieombudsmännen. De biträdande justitieombudsmännen har samma befogenheter som JO och avgör självständigt ärenden inom sina ansvarsområden.

I enlighet med grundlagen ska justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen ha utmärkta lagkunskaper.

Riksdagen väljer

Riksdagen väljer justitieombudsmannen och biträdande justitieombudsmännen för fyra år i sänder. Valet förrättas efter att grundlagsutskottet har gjort en bedömning av dem som anmält sig. Valet förrättas genom omröstning med slutna sedlar.

Både justitieombudsmannen och biträdande justitieombudsmännen kan återväljas när mandattiden går ut. Mandattiden följer inte riksdagens valperiod.

Den första tjänsten som biträdande justitieombudsman inrättades 1972. När regeringsformen ändrades 1997, infördes ett system med två biträdande justitieombudsmän. Den andra biträdande justitieombudsmannen inledde sitt arbete 1998.

Ställföreträdaren för de biträdande justitieombudsmännen

Lagen om riksdagens justitieombudsman ändrades 2007 så att en ställföreträdare kan utses för de biträdande justitieombudsmännen (16 §, 19 a §).

JO kan kalla ställföreträdaren att sköta en biträdande justitieombudsmans uppgifter om hen är förhindrad att sköta sitt uppdrag.

Ställföreträdarens mandattid är högst fyra år. JO väljer ställföreträdaren efter att ha mottagit grundlagsutskottets ståndpunkt. Nuvarande ställföreträdare är JL, VH Mikko Sarja.


Finlands grundlag 38 §
Lag om riksdagens justitieombudsman 14 §
Lag om riksdagens justitieombudsman 16 §, 19 a §
Riksdagens arbetsordning 11 §