Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål om EUs organ

Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål om administrativa missförhållanden inom Europeiska unionens (EU) institutioner och organ.

Med administrativa missförhållanden avses dålig eller bristfällig förvaltning.

Exempel:
- administrativa fel
- orättvisa
- diskriminering
- missbruk av befogenhet
- underlåtenhet att svara
- vägran att ge information
- onödiga dröjsmål

Europeiska ombudsmannen är Emily O'Reilly, Irlands fd. ombudsman. Europeiska parlamentet valde henne för mandatet i juli 2013.

Vem kan klaga?

Om du är medborgare i någon av unionens medlemsstater eller bosatt i en medlemsstat, har du rätt att inge ett klagomål till Europeiska ombudsmannen.

Företag, föreningar och andra organ med registrerat kontor i unionen har också rätt att lämna in klagomål till ombudsmannen.

Vad utreder hon inte?

Ombudsmannen kan inte utreda klagomål mot nationella, regionala eller lokala myndigheter i medlemsstaterna, även om de rör EU-frågor.

Ombudsmannen utreder inte heller de nationella domstolarnas och ombudsmännens verksamhet, klagomål mot företag eller privatpersoner.

Läs mer

EO-logo-16 Europeiska ombudsmannens webbsida