Äldre personers rättigheter

Justitieombudsmannen övervakar äldres rättigheter

Justitieombudsmannen (JO) ska främja äldre personers rättigheter. 

Tillsynen och främjandet av de grundläggande rättigheterna ingår i att värna om äldre personers rättigheter. Äldre personers grundläggande rättigheter ska respekteras under hela livet.

Utifrån klagomålsavgöranden och inspektioner tar JO årligen ställning till många frågor om äldre personers grundläggande rättigheter. Myndigheter och sådana privata som har hand om offentliga uppgifter ska känna till och ta JO:s avgöranden i betraktande.

JO fungerar också som nationellt besöksorgan enligt en FN-konvention. Till detta uppdrag hör bland annat att övervaka förhållandena för äldre personer med minnessjukdom.  

 

 

Gott bemötande i åldringsvården

När man blir äldre möter man nya utmaningar. Förändringarna gäller både de äldre och deras närstående. Med åldern blir man mer beroende av andra personer. En äldre person kan då hamna i en utsatt ställning. Därför är det särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid bemötandet av de äldre.

Dina rättigheter respekteras när: 

 • du har rätt att fatta beslut och din vilja respekteras 
 • du blir hörd och är delaktig i beslut som gäller dig själv 
 • man tar reda på vad du vill även om du har svårt att uttrycka dig själv 
 • du behandlas på lika villkor som alla andra  
 • du får stöd och hjälp när du behöver  
 • du får service och vård på det sätt som lagstiftningen förutsätter  

Vad ska du göra om du upplever att du blivit orättvist behandlad?

Om du är missnöjd med den socialservice du fått är det bra att först ta upp saken med den som tillhandahållit servicen och utreda situationen direkt där felet har begåtts.

Anmärkning

Om diskussionerna på vårdplatsen inte hjälper, har den patient som är missnöjd med sin vård rätt att lämna en anmärkning till den ansvariga ledaren för hälso- och sjukvården på vårdplatsen. En anmärkning ska i regel göras skriftligt. Patientombudsmannen kan hjälpa den som vill göra en anmärkning.
 
Socialvårdens klienter har rätt att lämna en anmärkning till den person som ansvarar för socialvårdens verksamhetsenhet eller till ledande tjänsteinnehavare inom den kommunala socialvården. En anmärkning ska i regel göras skriftligt. Socialombudsmannen kan hjälpa den som vill göra en anmärkning.

 

Begäran om omprövning och besvär

Om du är missnöjd med myndighetens beslut gällande socialvården, kan du enligt den bifogade anvisningen för ändringssökande begära omprövning. I allmänhet kan omprövningsbeslutet överklagas hos förvaltningsdomstolen på det sätt som framgår av besvärsanvisningen.
 

Klagomål

Du kan lämna in ett skriftligt klagomål till regionförvaltingsverken eller Valvira om socialårdsmyndigheten inte har förfarit rätt. Du kan också klaga hos regionförvaltingsverken eller Valvira om privata sociala tjänster.

Riksdagens justitieombudsman är den högsta laglighetsövervakarna. JO övervakar myndigheternas verksamhet och den verksamhet som bedrivs av dem som sköter offentliga uppgifter. JO övervakar inte företag eller organisationer om de inte sköter offentliga uppgifter. Serviceproducenter inom privat social- och hälsovård anses sköta offentliga uppgifter när de producerar tjänster som köptjänster eller mot servicesedlar på uppdrag av en myndighet. 

Vad kan man klaga på till JO?

Klagomål till justitieombudsmannen kan göras angående myndigheternas verksamhet i ärenden som gäller service och omsorg för äldre och i andra ärenden, till exempel: 

 • om du eller din anhöriga har behandlats osakligt hos en myndighet eller i en offentlig tjänst 
 • om du inte har fått tillräcklig information och rådgivning 
 • om tjänsterna inte motsvarar behovet 
 • om en bedömning av servicebehovet inte har gjorts trots att en bedömning behövs 
 • om du inte fått ett skriftligt beslut om den tjänst eller det stöd du ansökt om och som du vid behov kan anföra besvär om  
 • om kvaliteten på hemvården eller omsorgens och vårdens kvalitet vid ett serviceboende eller sjukhus inte är tillräcklig 
 • om ditt privatliv inte respekterats 
 • om din åsikt i ett ärende som gäller dig själv inte tagits i betraktande eller om man inte frågat din åsikt 
 • om din rörelsefrihet begränsats utan grund 
 • om prissättningen av servicen är otydlig 

Klagomålsblanketten hittas i elektronisk form via den här länken.

Justitieombudsmans verksamhetsberättelse har sedan år 2017 innehållit ett eget och separat avsnitt om äldre personers rättigheter.