Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Vilka språkkrav ställs för poliser?

BJO Jussi Pajuoja har på eget initiativ undersökt hur polisinrättningsreformen påverkar polisernas språkkvalifikationer och huruvida språkkraven hindrar att poliser kan rekryteras för tidsbestämda asyluppdrag.

Omstruktureringen av förvaltningen har medfört skärpta språkkrav

Flera enspråkiga och tvåspråkiga polisinrättningar slogs ihop i början av 2014. Hundratals poliser blev språkmässigt okvalificerade i och med att de tvåspråkiga polisinrättningarna har striktare språkkrav än de enspråkiga. De fortsatte att vara språkmässigt kvalificerade för sina dåvarande tjänster, men när de söker en ny tjänst eller visstidstjänst bör de uppfylla de nya kraven.

BJO underströk att tvåspråkiga polistjänster måste tryggas. Det är emellertid ett problem att tjänstemän utan egen skuld hamnar i en situation där de på grund av förändrade språkkrav inte kan avancera i sin karriär, även om de i övrigt har lämplig yrkeskunskap och kompetens.

Polisstyrelsen gav personalen stöd med att uppnå de språkfärdigheter som fordras. I början omfattade stödåtgärderna ca 500 poliser. Situationen sommaren 2015 var att 126 poliser inte uppfyllde språkkraven.

BJO bad justitieministeriet bedöma om dispensförfarandet kan göras mer flexibelt. Vid behov kan man dessutom föreskriva undantag till de språkliga kvalifikationskraven genom statsrådsförordning. Denna möjlighet har i praktiken inte använts inom polisförvaltningen.

Kräver exceptionella situationer nya stadganden?

Över 30000 asylsökande anlände till Finland 2015. Det är ca tio gånger så mycket som året innan. Detta påverkade bl.a. polisens sysselsättningssituation, i början i asylutredningarna och senare i returneringarna av asylsökande.

Det hände i enstaka fall att pensionerade poliser inte kunde rekryteras för asylutredningsuppgifter på grund av språkkraven, även om kunskaper i svenska är av föga betydelse i utredningsarbetet. Samma gäller returneringar.

Enligt BJO talar asylsituationen för att polisen behöver visstidstjänster. I allmänhet går det att tillsätta en okvalificerad person för tidsbegränsade uppgifter om det inte finns några kvalificerade personer till hands. Inom polisförvaltningen har man emellertid följt en strikt linje som innebär att språkkvalifikationer krävs också för visstidstjänster.

Det är inrikesministeriets uppgift att bedöma om regleringen av språkkraven för poliser behöver ses över, om man anser att den står i vägen för sådana visstidsrekryteringar som behövs i en exceptionell arbetssituation, betonar BJO Pajuoja i sitt beslut. I sista hand måste man bedöma vilka språkfärdigheter som i praktiken krävs för att asylärenden, och överlag plötsliga nya situationer, ska kunna hanteras som sig bör.

Beslutet av biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja, dnr 4158/2/15 och 5511/2/15 har publicerats i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats www.oikeusasiamies.fi.

Mer information ger äldre JO-sekreterare Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.