Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Verksamheten vid S:t Michels fängelse har genomgått en betydande förbättring

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja inspekterade S:t Michels fängelse i november 2016 då flera allvarliga lagstridigheter iakttogs i fängelsets verksamhet. I fängelset utnyttjades förfarandesätt och bestämmelser som inte var lagenliga och som avvek från praxis i andra fängelser.

I S:t Michels fängelse genomfördes i maj 2017 en inspektion i uppföljningssyfte för att utreda vilka åtgärder som fängelset vidtagit med anledning av biträdande justitieombudsmannens iakttagelser.


Ändringar som iakttagits vid inspektionen 2017

I fängelsets verksamhet har bland annat följande ändringar skett.

Egna avdelningar har inrättats för de häktade. Innehavet av rättegångshandlingar begränsas inte längre, vilket förbättrar fångarnas möjligheter att förbereda sig inför rättegång.

I fängelset har genomförts betydande ändringar för att öka fångarnas aktiviteter och cellernas öppettider. Samtidigt har fängelsets karaktär ändrats och blivit öppnare än tidigare.

Fångarnas förhållanden vid utevistelse, motionsmöjligheter och användningen av biblioteket har förbättrats. I fängelset färdigställs som bäst utrymmen som lämpar sig för religionsutövning, ett crossfit gym och i cellerna har installerats läslampor.

Fängelsets praxis gällande tillstånd att avlägsna sig, disciplinära åtgärder och besökare avviker inte längre från andra fängelser.

Fängelsets ordningsstadga avviker inte heller i en betydande utsträckning från ordningsstadgorna i andra slutna fängelser.
 
I fängelset genomförs numera lagenliga förvaltningsbeslut och anvisningar för sökande av ändring tillhandahålls.

De utländska fångarnas kontakt med anhöriga har förbättrats genom en Skype-videokontakt.
 
Förhållandet mellan fångar och personalen verkar ha förbättrats och atmosfären i fängelset är lugn.

De största problemen är i verksamheten på mottagningsavdelningen, särskilt gällande frågor i anknytning till utlämning av egendom. Det är även beklagligt att fängelset fortfarande inte fått ordnat en ändamålsenlig motionssal som finns i alla andra fängelser.

Regioncentret har försummat laglighetskontrollen

Biträdande justitieombudsmannen ansåg att regioncentret för Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion har försummat att övervaka och säkerställa att lagenligheten förverkligas i S:t Michels fängelse. Regioncentret måste effektivisera sin verksamhet gällande övervakning av lagenlighet och ge fängelseledningen den juridiska handledning och rådgivning som den behöver.

Protokollet över inspektionen i S:t Michels fängelse EOAK/3005/2017 har publicerats i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats, http//www.ombudsman.fi/

Mer information ger äldre JO-sekreterare Matti Vartia, tfn 09 432 3378