Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Brister i rätten att få uppgifter för anhöriga som deltar i vården av äldre

I biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslins beslut behandlades möjligheterna för en anhörig att med hjälp av ett s.k. meddelandehäfte följa upp den dagliga vården av en minnessjuk, som de anställda inom hemvården gav. 

BJO konstaterade att det huvudsakliga syftet med meddelandehäften eller liknande är att de fungerar som redskap för informationsgången mellan de anställda och de anhöriga. Anteckningarna beskriver hemvårdsklientens aktuella livssituation och vad som hänt under den specifika dagen. Detta kan vara av betydelse för vilka tjänster och vilket stöd hemvårdsklienten behöver. Att information och meddelanden av detta slag förmedlas mellan de anhöriga och de anställda är av särskild vikt när hemvårdsklienten besöks av flera olika anställda, som till och med dagligen kan bytas ut, och som inte från tidigare är bekanta med klientens situation och som klienten heller inte är bekant med. För att en god vård ska kunna ordnas och verkställas är det i dessa situationer nödvändigt att meddelanden av detta slag förmedlas. 

BJO konstaterade att en anhörig eller närstående som deltar i vården av den äldre inte har möjlighet att få denna slags information. Information förmedlas till anhöriga eller närstående enligt myndighetens prövning i de fall när servicetagaren på grund av sjukdom eller nedsatt psykisk funktionsförmåga eller av någon annan motsvarande orsak inte kan delta i ordnandet av sina tjänster.

BJO Sakslin ansåg att bristerna i lagstiftningen var allvarliga, eftersom de kan äventyra ordnandet av nödvändig vård och omsorg för en socialvårdsklient i utsatt ställning. Därför sände BJO sitt avgörande till social- och hälsovårdsministeriet för att tas i beaktande i lagberedningen av den nya klient- och patientlagen.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut EOAK/263/2017 har i sin helhet publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi/

Mer information ger referendarierådet Tapio Räty, tfn 09 432 3379.