Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Människovärdet för en person med funktionsnedsättning kränktes på den psykiatriska avdelningen på sjukhuset

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin gav en anmärkning till Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun för lagstridiga förfaranden och försummelser vid behandlingen av en person med CP-skada. Patientens behandling under rumsisoleringen kränkte människovärdet.

Oklarheter både i vården och anteckningarna i patientjournalen

Vården av den klagande och anteckningarna i patientjournalen var förknippade med många problem och oklarheter. 

BJO ansåg att behandlingen var både förödmjukande och förnedrande, då en person som på grund av sin CP-skada har nedsatt rörlighet måste äta i isoleringsrummet på den psykiatriska avdelningen sittande på en tunn madrass på golvet från för denna olämpliga tallrikar och med olämpliga bestick. Detta är inte en människovärdig behandling och inte hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Den klagande hade blöja under isoleringen som pågick över ett dygn.  

På grund av de bristfälliga anteckningarna i patientjournalen kunde inte BJO övertygas om att den klagandes rätt till människovärdig behandling och god hälso- och sjukvård uppfylldes i detta avseende.  

BJO betonade att vid en människovärdig behandling och god vård av en isolerad patient ingår att patientens grundläggande behov alltid uppfylls. Patienten ska även erbjudas aktivt en möjlighet att gå på toaletten utan att själv alltid behöva be om det; BJO övertygades inte om att detta var fallet gällande den klagande.

BJO ansåg att nödvändiga och i sin omfattning tillräckliga anteckningar i patientjournalen om den klagandes psykiatriska sjukhusvård försummades av välfärdssamkommunen. De bristfälliga anteckningarna och deras knapphet har försvårat prövningen av ärendet.  BJO anser detta vara en allvarlig brist.

Åtgärderna är gottgörelse och anmärkning

BJO ansåg att behandlingen av patienten under rumsisoleringen var en kränkning av människovärdet. BJO framställde därför att välfärdssamkommunen gottgör den klagande för de genomlidna kränkningarna av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. 

Hon bad välfärdssamkommunen att vara på lämpligt sätt i kontakt med den klagande och meddela denna om åtgärderna senast den 31 december 2018.

BJO gav även en anmärkning till välfärdssamkommunen inför framtiden för lagstridiga förfaranden och försummelser.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut 3287/2017 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi. 

Mer information ger referendarieråd Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn 09 432 3377.