Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Befolkningsregistercentralen försummade samernas rättigheter

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin gav Befolkningsregistercentralen en anmärkning för centralens förfarande, som inte tillät att man använde alla samiskans diakritiska tecken i befolkningsdatasystemet. 

BJO Sakslin utredde ärendet på grundval av ett klagomål. Namnet på den klagandes dotter gick inte att skriva in i befolkningsdatasystemet i sin korrekta form. Som en följd av detta kan inte namnet heller skrivas ut korrekt på officiella handlingar, som pass eller FPA-kort. 

Enligt grundlagen och de internationella överenskommelser som är bindande för Finland borde staten utan oskälig fördröjning se till att samiska namn kan skrivas in i befolkningsdatasystemet enligt samiskans ortografi. Enligt BJO Sakslin handlar det om en viktig fråga för att genomföra samernas rätt att bevara sin identitet och bevara och utveckla sin kultur.

Enligt den utredning som lämnats in har det redan flera år varit möjligt att använda en teknisk lösning som tillåter alla samiska skrivtecken, men man har vid Befolkningsregistercentralen ansett att det på grund av de systemändringar som krävs inte har funnits skäl att genomföra lösningen.

Enligt utredningen som lämnats in till BJO Sakslin har Befolkningsregistercentralen nu vidtagit åtgärder för att ta ett behörigt skriftsystem i bruk, i enlighet med den rekommendation som Europarådet uttryckligen gett. 

BJO Sakslin kommer att följa upp att befolkningsdatasystemet börjar använda ett sådant skriftsystem som meddelats utan ogrundat dröjsmål.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut 3592/2017 har publicerats i sin helhet på webbplatsen www.ombudsman.fi.

Mera information ger referendarierådet Riitta Länsisyrjä, tfn 09 432 3363.