Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Befolkningsregistercentralen klandras av biträdande justitieombudsmannen

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin konstaterade brister och fördröjningar när det gällde att svara på begäran om handlingar ur befolkningsdatasystemets logguppgifter. Behandlingen av ärendet var inte till alla delar lagenligt och fördröjdes utan orsak.  

Den klagande hade lämnat in en begäran om handlingar till Befolkningsdatacentralen för att få uppgifter om vem som granskat den klagandes egna och den klagandes barns uppgifter eftersom klagande misstänkte missbruk. Den klagande hade fått uppgifterna för sin egen del efter ungefär fyra månader. Uppgifterna om barnet lämnades ut först efter ett drygt år, efter att begäran upprepats. Den klagande kritiserade att behandlingen av begäran om handling räckt så länge och att den klagande inte fått sitt barns uppgifter, trots att hen hade av domstol fastställd rätt till uppgifter som gällde barnet.

BJO Maija Sakslins beslut 2983/2017 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats, www.ombudsman.fi.

Mer information ger referendarierådet Riitta Länsisyrjä, tfn 09 432 3363.