Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Utsökningsverket klandras för dröjsmål

Riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin klandrar utsökningsverket i Västra Nyland för dröjsmål och framställer utsökningsverket att överväga gottgörelse till klaganden.

Klaganden bad, i egenskap av borgenär, att utreda om utsökningsverket hade agerat rätt då det krävde att klaganden skulle returnera till utsökningsverket medel som redan redovisats honom.

Behandlingens dröjsmål

Utsökningsverket fick i mars 2015 information om en medansvarig gäldenärs skuld som hade föråldrats. Detta förändrade ansvaret och ledde till att en av gäldenärerna hade uppbärts på mer än hans andel egentligen utgjorde. Förändringen i ansvaret beaktades först i augusti 2015. Borgenären hade betalat för mycket och sålunda hade dröjsmålet förorsakat att summan ytterligare steg. Summan som klaganden ombads returnera till utsökningsverket översteg sålunda den ursprungliga summan p.g.a. utsökningsverkets dröjsmål.

BJO Maija Sakslin konstaterar i sitt beslut att utsökningsverket inte agerade i enlighet med krav på tillbörligt förfarande i utsökningen. Utsökningsverket klandras sålunda för dröjsmål i sitt agerande.
 
Framställning om gottgörelse
 
BJO framställer också utsökningsverket att överväga hur det kan gottgöra klaganden för skadan som skett.

Beslutet av BJO Maija Sakslin, dnr 4059/4/15, har i sin helhet publicerats på justitieombudsmannens webbplats (på finska), www.oikeusasiamies.fi/

Mer information ger JO-sekreterare Terhi Arjola-Sarja, tfn 09 432 3358