Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Utbildningstyrelsen klandras för ordnande av Psalmtävling i grundskolan

Utbildningsstyrelsen klandras av biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja för sättet genom vilket den ordnat den s.k. Psalmtävlingen i grundskolan i samarbete med Kyrkostyrelsen och Centralen för barnarbetet i de ev. luth. församlingarna i Finland r.f. (SLK r.f.).

Det kom in tre klagomål till riksdagens justitieombudsman gällande ordnandet av Psalmtävlingen.
 
De klagande ansåg att genom att delta i Psalmtävlingen bryter Utbildningsstyrelsen mot den offentliga maktens skyldighet till opartiskhet. De klagande ansåg dessutom att ordnandet av tävlingen i samband med olika läroämnen stred mot att den grundläggande utbildningen är konfessionslös.
 
I tävlingen sker undervisning av psalmer

Psalmtävlingen har ordnats vartannat år sedan 2003 och den riktar sig till elever i årsklass 3 och 4 i den grundläggande utbildningen. Tävlingen genomförs i tre skeden då 20 psalmer lärs ut på lokal nivå och på de följande områdes- och finalnivåerna ytterligare fem psalmer.

Deltagandet i tävlingen sker i tre personers lag. Under senaste läsår deltog över 4500 personer i totalt 66 kommuner. Antalet är alltså under fem procent av skoleleverna i åldersklasserna.

I Psalmtävlingens första skede sker undervisning av kända psalmer såsom Sommarpsalm och Av himlens höjd oss kommet är, men även mer okända. I fortsättningen ökar andelen mer okända psalmer.

Det väsentliga är en äkta valfrihet

Pajuoja grundar sin bedömning på läroplanen för den grundläggande utbildningen, grundlagen och grundlagsutskottets betänkande från 2014.

Han konstaterar att informationen om Psalmtävlingen som Utbildningsstyrelsen och SLK r.f. skickade till skolorna var motstridiga.

Utbildningsstyrelsen betonade i sitt brev att deltagandet i tävlingen var frivilligt.

Religionsundervisningen får inte vara konfessionell

Vid sin bedömning av om Psalmtävlingen är konfessionell anser Pajuoja att i princip ingår i psalmsjungande ett element som tyder starkt på religionsutövning.

- Enligt Psalmtävlingens arrangörsorganisation är dess mission att stärka barnens kristna identitet och band till församlingen, anmärker Pajuoja.

Biträdande justitieombudsmannen anser det vara klart att undervisningen ska genomföras i enlighet med grunderna för läroplanen. Lärarens skyldighet är att följa läroplanen som inte får innehålla konfessionalitet i religionsundervisningen.

- Deltagandet i Psalmtävlingen betyder även att ett av delområdena i religionsundervisningen understryks på bekostnad av ett annat innehåll i religionsundervisningen, anser Pajuoja.

Vårdnadshavarnas övertygelse ska respekteras

Pajuoja anser det vara nödvändigt att deltagararrangemangen i Psalmtävlingen tryggar fullständigt förverkligande av elevernas samvets- och religionsfrihet och samtidigt respekterar elevernas vårdnadshavares övertygelse.

- Undervisningsarrangören ska informera vårdnadshavarna tillräckligt tidigt om deltagandet i Psalmtävlingen. Samtidigt ska det ombesörjas att deltagandet är ärligt frivilligt och enligt familjens övertygelse.

Tävlingen får inte heller störa undervisningen för dem som inte deltar och alternativ verksamhet ska ordnas för dessa.

Undervisningsrådet var jävigt

Dessutom anser Pajuoja att undervisningsrådet Pekka Iivonen var jävig som tjänsteman att hantera informationen om Psalmtävlingen till skolorna. Iivonen är styrelsemedlem i SLK r.f. som organiserar tävlingen.

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas beslut dnr 2469/2014 (på finska) i sin helhet.
Mer information fås av justitieombudsmannasekreterare Piatta Skottman-Kivelä, tfn (09) 432 3347.