Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Urvalskriterier som gynnar nya studenter strider mot universitetslagen

1.11.2007

Riksdagens biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser att man inte får dela in studenterna i olika grupper och tillämpa olika urvalskriterier på dem vid antagningen av nya studerande till universiteten. Universitetens gällande praxis som gynnar nya studenter vid antagningen av studerande är inte förenlig med universitetslagens krav.

De studenter som ansöker om studieplats vid universiteten indelas vanligen i olika grupper beroende på när sökandena har avlagt studentexamen. De yngre sökandena får poäng både för studentexamensvitsorden och för urvalsprovet (totalpoänggruppen), medan de äldre sökandena väljs enbart på basis av urvalsprovet (urvalsprovsgruppen). Biträdande JO påpekar att sökandena enligt lagen får indelas i olika grupper endast på basis av olika utbildningsbakgrund. Det faktum att studentexamen avlagts under olika år kan enligt biträdande JO:s uppfattning självfallet inte betraktas som "olika utbildningsbakgrund".

Dessutom tilldelar universiteten i allmänhet nya studenter tilläggspoäng vid antagningen av studerande. Som nya studenter betraktas enligt undervisningsministeriets anvisning de som avlagt studentexamen under våren samma år som antagningen sker eller föregående års höst. I universitetslagen föreskrivs det emellertid att likvärdiga antagningsgrunder ska tillämpas på sökandena i samma urvalsgrupp. Det faktum att nya studenter ges tilläggspoäng vid antagningen kan enligt biträdande JO knappast tolkas som något annat än att olika antagningsgrunder tillämpas på nya och gamla studenter som hör till samma urvalsgrupp.

Biträdande JO har undersökt klagomål angående antagningen av studerande till medicinska fakulteten vid Kuopio universitet och humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet år 2005 och därefter. Även vid andra universitet och fakulteter har det blivit allmän praxis att dela in studenterna i olika grupper och gynna nya studenter genom att ge dem startpoäng och/eller tilläggspoäng vid antagningen.

Denna praxis grundar sig uppenbarligen på att man före den ändring av universitetslagen som trädde i kraft 1.8.2005 tolkade lagen så att sökandena förutom på basis av olika utbildningsbakgrund även kunde indelas i olika grupper "av någon annan därmed jämförbar motiverad anledning". Då lagen ändrades krävde emellertid riksdagens grundlagsutskott uttryckligen att denna möjlighet skulle elimineras, eftersom den inte var förenlig med jämlikhetsbestämmelsen i grundlagen. Enligt biträdande JO verkar det som om universiteten och undervisningsministeriet inte är fullt medvetna om innebörden av denna lagändring.


Utbildningspolitiska mål och resultatstyrning av universiteten

Enligt de utbildningspolitiska målen ska studietiden vid universiteten förkortas. Dessutom ska övergångsperioden mellan andra stadiets utbildning och högskoleutbildningen förkortas genom att systemet för antagning av studerande utvecklas. I undervisningsministeriets utvecklingsplan har man uppställt som mål att minst 55 procent av de nya studerandena år 2008 ska vara sådana som samma år avslutat sin utbildning på andra stadiet. I universitetens resultatavtal hade man för resultatavtalsperioden 2004 - 2006 uppställt som mål att minst 50 procent av de nya studerandena vid utgången av perioden skulle vara sådana som avlagt studentexamen samma år.

JO har inte till uppgift att ta ställning till de utbildningspolitiska målen eller befatta sig med universitetens grunder för antagningen av studerande i sig. Det faktum att man strävar efter att sänka genomsnittsåldern för nya studerande med hjälp av start- eller tilläggspoängssystem har dock enligt biträdande JO:s uppfattning visat sig vara synnerligen problematiskt med tanke på en jämlik behandling av sökandena. Jääskeläinen anser också att det är problematiskt om universiteten för att uppnå de resultatmål som undervisningsministeriet uppställt blir tvungna att tillämpa urvalsförfaranden som kränker den jämlikhet studerandena garanteras i universitetslagen.

Biträdande JO har bett undervisningsministeriet sända detta beslut till alla universitet för kännedom. Avsikten är att beslutet ska beaktas vid utvecklingen av systemen för antagning av studerande. Om universitetslagens gällande reglering inte är förenlig med de allmänna utbildningspolitiska målen, borde undervisningsministeriet enligt Jääskeläinens uppfattning utarbeta en proposition med förslag till ändring av lagen. Därmed skulle riksdagen få ta ställning till ändringsbehoven och till huruvida de är godtagbara eller inte. Jääskeläinen har bett undervisningsministeriet senast 31.3.2008 meddela vilka åtgärder beslutet föranlett.

Ytterligare information ges av referendarierådet Jorma Kuopus,
tfn (09) 432 3385.

Biträdande JO Petri Jääskeläinens beslut dnr 1348/4/05 finns (på finska) på justitieombudsmannens webbplats.