Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Tydliga bestämmelser om nödinkvartering

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin föreslår för social- och hälsovårdsministeriet (SHM) att anvisningarna om utkomststöd förnyas och lagstiftningen om nödinkvartering preciseras.

Helsingfors stad bröt inte mot lagen

BJO utredde tre klagomål om Helsingfors stads nödinkvartering på vintern 2016. BJO ansåg att Helsingfors stad hade skapat ett arrangemang för att uppfylla de grundläggande behoven bland papperslösa invandrare. Stadens organ eller stadens tjänsteinnehavare var inte passiva eller overksamma när de svarade på behovet av nödvändig omsorg bland nödställda människor.

Ännu på vintern 2016 verkade det finnas brister i verksamhetens organisation eller kapacitet. Stadens yttrande var knapphändigt och möjliggjorde ingen exakt bedömning av bl.a. antalet nödinkvarteringar, avvisningar av människor vid köldgrader, köptjänsternas kapacitet eller i vilken mån personer hade anvisats till tjänster som tillhandahålls via arbetsgruppen för krisinkvartering, barnskyddet eller hälsovården.

BJO har delgett Helsingfors stad sin uppfattning i ärendet på ett allmänt plan så att den kan beaktas i motsvarande verksamhet. BJO har också betonat vikten av noggrann uppföljning och statistikföring av omständigheter i anslutning till nödinkvartering och tjänster vid dagcentret. Det yttersta behovet av trygghet, tillräcklig service och utveckling av verksamheten kan på motiverade grunder bedömas bara utifrån exakta faktauppgifter.

Behov av anvisningar och bestämmelser

BJO bedömde ärendet utifrån skyldigheterna i anslutning till de grundläggande och mänskliga rättigheterna, EU-rätten och den nationella lagstiftningen. Det allmänna ansvarar för att trygga de nödvändiga minimikraven för ett människovärdigt liv. I Finland är kommunerna skyldiga att ta hand om detta ansvar. Kommunerna är skyldiga att agera och ansvarar för att organisera och upprätthålla en beredskap för tjänster med tillräckligt låg tröskel vid nödsituationer.

I detta fall handlade det om nödinkvarteringstjänsterna i bara en kommun, dvs. Helsingfors stad. Ärendet kan dock bli aktuellt i vilken annan kommun som helst. Av denna orsak ansåg BJO att det var av största vikt att kommunerna kan stöda sig på gemensamma anvisningar i ärendet i situationer som eventuellt förändras plötsligt eller i snabb takt. Det kan antas att behovet av nödinkvartering ökar under de närmaste åren.

Förutom att anvisningarna om utkomststöd ska förnyas föreslog BJO för SHM att ministeriet omedelbart ska inleda åtgärder för att precisera lagstiftningen om nödinkvartering.

Dessutom föreslog BJO för inrikesministeriet att det ska inleda nödvändiga åtgärder för att reglera det statsbidrag som betalas till kommunerna och vars riktlinjer har dragits upp av ministerarbetsgruppen för migration.

BJO bad ministerierna meddela senast den 31 december 2017 vilka åtgärder de har vidtagit.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut EOAK/2834/2016 publiceras i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats, www.ombudsman.fi.

Mer information fås av referendarieråd Pasi Pölönen, tfn 09432 3345.