Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Tammerfors stad kränkte lärarens yttrandefrihet

Justitieombudsman framställer gottgörelse

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har givit en anmärkning till rektorn i en skola i Tammerfors för kränkning av lärares yttrandefrihet. Han ber dessutom staden att göra en bedömning om hur skadan orsakad av den skriftliga varningen kan rättas till och läraren gottgöras.  
Rektorn har givit läraren i april 2013 en skriftlig varning efter att denna deltagit i en diskussion i Aamulehti om skolors arbete kring mental hälsa. Det anses att skrivelsen försvagat arbetsklimatet och arbetshälsan inom skolan.

Läraren bad justitieombudsmannen utreda varningens skälighet.

Justitieombudsmannen anser att tilldelningen av varning kränkt den klagandes yttrandefrihet och att förfarandet strider mot den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundlagen. Enligt Jääskeläinen har arbetsgivaren inte funnit en balans mellan tjänstemannens yttrandefrihet och dennas lojalitetsskyldighet.

Staden ska meddela justitieombudsmannen vilka åtgärder hans framställning givit upphov till före den 16 februari 2015.

Varning om osaklig verksamhet

Läraren framförde i sin skrivelse oro över att olämpliga pedagoger ökar de ungas problem men att ingen ingriper.
 
Han frågar i sin skrivelse "hur mycket ökar ångesten hos en ung person som lider av växtvärk på grund av att en lärare eller studievägledare med personlighetsstörning beter sig inkonsekvent och låter sina elever betala för felen?"

(Skrivelsen publiceras i sin helhet i slutet av detta meddelande.)

Skolans rektor ansåg att läraren kritiserat i sin skrivelse offentligt sina kollegors verksamhet och försvagat vårdnadshavarnas och lärarnas inbördes förtroende. Samma grunder för varningen framlades även av stadens övriga tjänstemän i sina utredningar.

Läraren har rätt att uttrycka sina kritiska åsikter

Justitieombudsmannen anser att läraren har haft rätt att framföra offentligt sin oro och kritiska åsikt om missförhållanden inom sitt eget förvaltningsområde.  Skrivelsen är en fortsättning på en diskussion om barnens välbefinnande vari den klagande framfört en ny synvinkel.

- Barnens välbefinnande i skolan är ett samhälleligt viktigt tema. Tröskeln för ingripande i skrivelser som berör allmänt viktiga frågor ska vara hög konstaterar Jääskeläinen.

I skrivelsen har inte individualiserats någon skola, lärare eller studievägledare. Kritiken gentemot läraren och studievägledaren berörde inte dem som privatpersoner utan som tjänstemän. I skrivelsen var det nödvändigt att använda negativa kvalitetsord för att skrivarens budskap ska förstås. Även de tillspetsade uttrycken var tillåtna i sitt sammanhang.

Justitieombudsmannen anser att även uttalandena som riktas mot arbetsgivaren var kritik som tog tag i missförhållanden och som inte kunde användas som grund för varning. Skrivelsen har inte orsakat betydande skada för skolans rykte. I varningen ifrågasattes inte heller tydligt skrivarens motiv.

- Endast det att skrivelsen ur arbetsgivarens synvinkel kan vara besvärande och orsaka kontakttagande från barnens föräldrar räcker inte som grund för ingripande i yttrandefrihet.  Även tjänstemännens gränser för yttrandefrihet måste bedömas på ett grundrättlighetsvänligt sätt.
 

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnro 5342/2013 i sin helhet på finska.
Mer information fås av äldre justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364.


 
Skrivelsen "När pedagogen är den svagaste länken", publicerad i Aamulehti den 3 april 2013 och 8 april 2013

På sidan Näkökulma (Synvinkel) skrevs modigt och öppet om skolpsykologens arbete (AL 29.3.). De yrkesutbildade inom mental hälsa gör ett betydelsefullt arbete när de hjälper elever i en prestationscentrerad och stressig skolvärld men inför ett fenomen ebbar även deras krafter ut: pedagoger som är olämpliga inom branschen.

Hur mycket ökar ångesten hos en ung person som lider av växtvärk på grund av att en lärare eller studievägledare med personlighetsstörning beter sig inkonsekvent och låter sina elever betala för felen?

I praktiken kan en oduglig vuxen inom skolan verka i sin tjänst under flera år utan att någon ingriper. Elevernas och föräldrarnas klagan ljuder för döva öron när kollegorna tiger och förmännen döljer eftersom skolans högsta mål är att behålla en ren och glänsande fasad så att elevströmmen hålls jämn. Inte ens arbetsgivarens jurister vågar angripa en tjänsteman inom undervisning om inte tydliga tjänstefel kan påvisas.

I fall av en labil pedagog blir de tysta och ödmjuka personerna som även är osynliga hemma, mest lidande. När det finns anledning att avhjälpa brister i skolan är en tigande elev den bästa eleven. 

Med läsåren blir satsningen tuffare och i värsta fall styrs en ångestfylld läropliktig elev som behöver psykiskt stöd till felaktiga fortsatta studier. Det är omoraliskt att påstå att världens bästa grundskola gjorde sitt allt för eleven.