Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Den orimliga arbetsbördan för socialarbetarna äventyrar övervakningen av vård utom hemmet och att rättigheterna för barn som placerats utom hemmet tillgodoses

På biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslins beordrande gjordes en oanmäld inspektion vid Pohjolakoti 17–18.4.2018. Vid inspektionen uppdagades flertalet märkbara brister i behandlingen av barnen och användningen av begränsningar. Tillsynsmyndigheterna, regionförvaltningsverket och de kommuner som placerat barn i Pohjolakoti, var inte medvetna om de lagstridiga förfarandena vid Pohjolakoti som var kränkande mot barnen.

BJO bad efter inspektionen Pohjolakoti, regionförvaltningsverket och placerarkommunerna om utredningar. 

Pohjolakoti skulle reda ut vilka åtgärder man ämnar vidta med anledning av observationerna vid inspektionerna. I Pohjolakotis utredning beskriver man flera betydande ändringar i verksamheten, med vilka man strävar efter att förbättra behandlingen av barnen.

BJO bad Norra Finlands regionförvaltningsverk lämna i en utredning över hur man på sitt område övervakar verksamheten vid platser för vård utom hemmet och då särskilt användningen av begränsande åtgärder, samt hur regionförvaltningsverket vid sina inspektioner hör de placerade barnen.

Placerarkommunerna ombads lämna in en utredning bl. a. över hur man sett till att den socialarbetare som har ansvaret för barnets angelägenheter och som ansvarar för ordandet av och tillsynen över vården utom hemmet i verkligheten kunnat genomföra sina lagstadgade uppgifter. Därtill skulle kommunerna reda ut hur många kundfamiljer en socialarbetare har.

Ur många utredningar som lämnats in till justitieombudsmannens kansli framgår att det råder brist på resurser inom socialväsendet och att de socialarbetare som har ansvaret för barnets angelägenheter har en till sin mängd orimlig arbetsbörda. Det stora antalet kundfamiljer som socialarbetarna ansvarar för hindrar eller åtminstone försvårar tillsynen av platser för vård utom hemmet. De placerade barnens lagstadgade rätt till personligt samtal med sin egen socialarbetare har enligt observationerna vid inspektionerna och de inlämnade utredningarna inte alltid tillgodosetts. Rätten att få tillbörlig vård utom hemmet för att barn som placerats i vård utom hemmet har allvarligt äventyrats.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin kommer att ge ett avgörande i dessa ärenden som utretts på eget initiativ. Om avgörandena meddelas skilt.

Mer information ger referendarieråd Tapio Räty, tfn 09 432 3379.