Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Rättsskyddet sätts på prov i Fpa-ärenden

Från och med den 1 januari 2017 är det Folkpensionsanstalten (Fpa) som beviljar det grundläggande utkomststödet. Riksdagens justitieombudsmans kansli har fram till den 8 mars 2017 tagit emot över 200 klagomål om saken.

Klagomålen har gällt efterlevnaden av de lagstadgade tidsfristerna, problem med e-tjänsterna och anhopningen av ärenden i kundtjänsten. I klagomålen har man även kritiserat Fpa:s anvisningar gällande utkomststödet, förfarandet, bedömningen av inkomster och utgifter, såsom boendekostnader, och beviljande av betalningsförbindelser för läkemedel och hälso- och sjukvårdskostnader.

I flera av klagomålsskrivelserna har man dessutom uttryckt oro över det, på vilket sätt de eventuella ekonomiska förlusterna, såsom betalningspåminnelsekostnader, som dröjsmålen i Fpa:s behandling orsakar klienten beaktas i besluten.

Biträdande justitieombudsman (BJO) Jussi Pajuoja fattar beslut under mars-april enligt ärendehelhet. Man kommer att informera om lösningar och vidtagna åtgärder. Enligt honom är det viktigt att man i första hand söker ändring i Fpa:s beslut på det sätt som anges i anvisningarna om rättelseyrkande som bifogats till beslutet. BJO påminner om att justitieombudsmannen inte kan ändra myndigheters beslut eller fungera som en extra kanal för rättelseyrkande.

Lagen om utkomststöd gör det även möjligt för kommunen att i akuta fall bevilja förebyggande utkomststöd för klientens omedelbara behov. Bestämmelsen kan tillämpas om Fpa faktiskt inte kan behandla ansökningarna och fatta beslut inom den absoluta tidsfrist som lagen föreskriver.

Mer information fås av notarie Kaisu Lehtikangas, tfn 09 432 3370