Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Tillbörlig prövning saknades i beslut av parkeringsövervakare

Riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin kritiserar ett beslut genom vilket en parkeringsövervakare vid Vanda stad avvisar begäran om omprövning av en felparkeringsavgift, trots att den klagande genom läkarintyg hade bevisat att hen inte var i tillstånd att kunna flytta på sin bil.

Den klagande hade plötsligt blivit intagen på sjukhus och den behandlande läkaren hade skrivit ett intyg för parkeringsövervakaren med uppgift om att den klagande inte var i tillstånd att flytta på sin bil. Parkeringskontrollanten, som inte längre är anställd vid Vanda stad, ansåg inte att detta bevis var tillräckligt. Enligt parkeringsövervakaren hade den klagande kunnat betala avgiften via mobiltelefonen.

 

  • När en läkare överraskande och med anledning av personens hälsotillstånd bestämmer att en person ska tas in på sjukhus för observation är det orimligt att kräva att personen omedelbart ska betala en parkeringsavgift eller se till att bilen flyttas, konstaterar Sakslin.

     

Baserat på lagen om domstolsavgifter kan den som överklagar ett beslut av en parkeringskontrollant hos förvaltningsdomstolen vara skyldig att betala en rättegångsavgift på 250 euro. BJO anser att avgiften i praktiken inskränker förutsättningarna att överklaga. Därför är det mycket viktigt att parkeringsövervakare rättar sig efter de rättsprinciper som styr deras prövningsrätt.

Enligt sin egen redogörelse ansåg parkeringsövervakaren att den klagande inte hade råkat ut för några oförutsebara omständigheter, trots den bevisning som lämnats. BJO:s uppfattning är att parkeringsövervakaren därmed hade använt sin prövningsrätt i annat syfte än vad som avses i lagen. Parkeringsövervakaren hade inte heller iakttagit proportionalitetsprincipen, dvs. huruvida det i den klagandes situation var rimligt att vidmakthålla avgiften. Dessutom hade parkeringsövervakaren inte beaktat vilka den klagandes berättigade förväntningar var i en situation där det genom intyg av den behandlande läkaren hade bevisats att den klagande inte var i tillstånd att flytta på sin bil.

Den klagande hade inte sökt ändring i parkeringsövervakarens beslut i omprövningsärendet på det sätt som föreskrivs i lagen, genom att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen. Med tanke på fördelningen av behörigheter mellan de oberoende domstolarna och den högsta laglighetsövervakningen kan JO inte fungera som ett alternativ som ersätter eller kompletterar det lagenliga besvärssystemet. JO kan inte ändra på eller upphäva en myndighets beslut. BJO delgav därför den nya parkeringsövervakaren vid Vanda stad sin uppfattning i fråga om de rättsprinciper som ska styra myndigheters prövningsrätt, baserat på god förvaltning.

BJO Sakslin ber Vanda stad överväga om staden bör gottgöra den felbedömning som skett och betala tillbaka felparkeringsavgiften till den klagande. Staden ska meddela sitt beslut i ärendet senast den 31 december 2018.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut 4825/2017 publiceras i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats, www.ombudsman.fi.

Mer information fås av referendarieråd Ulla-Maija Lindström, tfn 09 432 3355.