Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Satsningar på förebyggande av dödsfall i polishäkte behövs

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen uppmanar Polisstyrelsen att förbättra uppföljningen av dödsfall i polishäkte.

JO undersökte på eget initiativ frågor i anslutning till dödsfall i polishäkte. I detta sammanhang framgick det att Polisstyrelsen inte har exakta uppgifter om antalet fall. Enligt de tillgängliga uppgifterna har antalet fall på 2000-talet varit 6–27 per år.  

Viktigt att analysera dödsfall i polishäkte

Förutom statistikuppgifterna skulle det vara motiverat att heltäckande samla material som uppkommit i utredningen av dödsfall i polishäkte och i eventuella straffprocesser och analysera detta material. Då skulle det finnas värdefull information för att förebygga sådana dödsfall och informationen skulle kunna utnyttjas i utbildningen av poliser och väktare.

Även bestämmelserna bör utvecklas 
 
Från och med ingången av 2014 ska alla dödsfall i polishäkte anmälas enligt lagen till åklagaren. Enligt JO är åklagarens roll i detta förfarande och dess förhållande till den åklagarledda s.k. polisbrottsutredningen dock oklar.

JO fäste också uppmärksamhet vid att det inte finns tillnyktringsstationer ens i alla stora städer, även om det i princip råder enighet om att polisens roll när berusade tas i förvar är oändamålsenlig. Enligt JO bör lagen om behandling av berusade från 1970-talet omvärderas.

JO noterade även behoven av att utveckla lagstiftningen beträffande lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen, förundersökningslagen och lagen om utredande av dödsorsak. Han meddelade sina iakttagelser till ministerierna som ansvarar för beredningen av dessa lagar.

JO uppmanade också Polisstyrelsen att fästa uppmärksamhet vid att förebygga dödsfall i polishäkte som sker under transporter och självmord som begås av frihetsberövade. Eftersom JO i sitt beslut också behandlade polis- och väktarutbildningen skickades beslutet för kännedom även till Polisyrkeshögskolan. 

JO begärde att Polisstyrelsen, inrikesministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt riksåklagarämbetet meddelar sina åtgärder senast den 31 december 2019. 

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgörande EOAK/4103/2016 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi

Mer information om ärendet ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn 09 432 3334.