Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

På tvåspråkiga områden måste polisen tala finska och svenska

Polisen beaktade inte de språkliga rättigheterna när den avbröt en nattlig fest i Esbo

11.11.2010

Enligt språklagen måste myndigheterna på tvåspråkiga områden i all sin verksamhet använda och utåt visa att de använder finska och svenska, konstaterar JO Petri Jääskeläinen. Detta gäller både den skriftliga och den muntliga kommunikationen.

Polisen använde endast finska då den i november 2008 i Esbo avbröt en nattlig fest med ca 50 deltagande ungdomar som störde grannarna genom att föra oljud. Ungdomarna borde både på finska och på svenska ha beordrats lämna platsen. När polisen uppmanar en folksamling att skingra sig och meddelar vilka påföljderna annars blir, är det viktigt att de som hör till folksamlingen informeras på sitt modersmål.

Det är å andra sidan förståeligt att det kan vara svårt för polisen att till hundra procent trygga de språkliga rättigheterna i en situation där många människor är samlade och situationen hela tiden förändras. I det aktuella fallet har det emellertid inte framkommit att situationen varit på så sätt farlig eller stressad att de språkliga rättigheterna inte på ett vederbörligt sätt kunnat tillgodoses.

Myndigheterna ska självmant trygga de språkliga rättigheterna

Polismännen berättade att de använt endast finska eftersom de i början av händelseförloppet inte visste att det bland ungdomarna fanns några som ville att det skulle talas svenska. Det föreföll också som om polisen hade den uppfattningen att den på ett tvåspråkigt område i första hand kan kommunicera på finska; för att svenska ska användas borde det uttryckligen framgå att det i folksamlingen finns svenskspråkiga - eller att dessa rentav åberopar sina språkliga rättigheter.

JO understryker att syftet med språklagen är att myndigheterna självmant ska trygga de språkliga rättigheterna. En myndighet ska på eget initiativ visa att den använder båda nationalspråken, både skriftligen och muntligen.

Enligt den utredning som JO fått hade det dessutom i ett senare skede kommit till polisens kännedom att några av ungdomarna också ville använda svenska. En av dem hade t.o.m. per telefon kontaktat nödcentralen med anledning av språkproblemet. Senast i det skedet borde polisen ha sett till att ungdomarnas språkliga rättigheter förverkligas, framhåller JO.

JO anser att händelseförloppet visar att polisen saknade tillräcklig vilja och förmåga att förverkliga de grundläggande språkliga rättigheterna och att också dess insikter i språklagstiftningen var otillräckliga. En av polismännen ansåg att kravet på användning av svenska närmast kunde betraktas som ofog och att syftet var att försvåra polisens arbete.

De språkliga rättigheterna på händelseplatsen samt i samband med gripandet och bötesföreläggandet

JO understryker att polisen spelar en synnerligen viktig roll när det gäller att garantera medborgarnas rättssäkerhet. De enskilda polismännen utövar en betydande offentlig makt. Det är därför viktigt att de i tillräcklig utsträckning kan verka på båda nationalspråken och att medborgarna har en faktisk möjlighet att kommunicera med polisen på sitt modersmål.

De språkliga rättigheternas betydelse korrelerar med hur kraftiga ingrepp polisen gör i de grundläggande rättigheterna. Kraven ökar då polisen först beordrar vissa personer att lämna platsen och därefter griper och bötfäller dem för tredska.

När ungdomarna förhördes och bötfälldes borde deras språkliga rättigheter ha ägnats särskild uppmärksamhet. På polisstationen kände man redan till eller hade enkelt kunna ta reda på de gripnas modersmål. De delgavs emellertid finskspråkiga straffanspråk.

De språkliga rättigheterna bör betonas i anvisningarna till polisen och i utbildningen

Jääskeläinen anser det vara oroväckande att varken inrikesministeriet eller länsstyrelsens polisavdelning, som i första hand övervakar lagligheten i polisens verksamhet, har ansett att händelsen föranleder anmärkningar.

JO har sänt sitt beslut till polisinrättningen i Västra Nyland, IM:s polisavdelning, Polisstyrelsen och Polisyrkeshögskolan för kännedom och för att beaktas i anvisningarna till polisen och i utbildningen.

Bakgrund

Fallet har behandlats i massmedierna. Tre ungdomar och Folktinget har klagat till JO över polisens förfarande.

JO Petri Jääskeläinens beslut dnr 3795/4/08 i sin helhet 

Närmare information ger JO-sekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 4321.