Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Oskäligt långa väntetider för vårdnadsutredningar i Esbo

JO gav anmärkningar

25.4.2007

JO Riitta-Leena Paunio konstaterar i två klagomålsavgöranden att Esbo stads social- och hälsovårdsväsende försummat sina skyldigheter genom att inte inom skälig tid ge utredningar i ärenden om vårdnad om barn och umgängesrätt. I det ena fallet hade man fått vänta ett år och åtta månader och i det andra fallet ca två år och fyra månader på att få en vårdnadsutredning från servicecentralen i Alberga.

JO framhåller att väntetiderna varit oskäligt långa med beaktande av ärendenas natur och barnens fördel. Hon anser att barnens fördel förutsätter att denna typ av ärenden behandlas snabbt, i synnerhet när det är fråga om omständigheter som har en stor betydelse för deras levnadsförhållanden, t.ex. boendet, vårdnaden och rätten att träffa den andra föräldern. Också Europeiska människorättsdomstolen har ansett att barn- och familjerättsliga ärenden måste behandlas utan dröjsmål.

JO har med anledning av de långa behandlingstiderna gett servicecentralen en anmärkning för lagstridigt förfarande. JO anser det vara särskilt klandervärt att utredningen i det ena fallet inleddes först när över ett år förflutit efter att begäran kommit in.

Som orsaker till de långa behandlingstiderna uppgav servicecentralen bristfällig organisering av arbetet, otillräckliga personalresurser och bristen på erfarna arbetstagare. JO framhåller att kommunen är skyldig att se till att den har tillräckligt med yrkeskunnig personal i förhållande till arbetsmängden. Som en alternativ lösning kan kommunen anlita utomstående arbetskraft för utredningar av det slag som det här är fråga om.

JO:s utredning på eget initiativ

Eftersom det kommit till JO:s kännedom att flera fall av oskäligt långa dröjsmål med utredningar förekommit i Esbo särskilt åren 2001 - 2004 har hon på eget initiativ gjort en närmare undersökning av Esbo social- och hälsovårdsnämnds förfarande.

Det framgick att utredningstiderna under de aktuella åren i många fall varit betydligt längre än ett halvt år, dvs. den tid som Esbo social- och hälsovårdsnämnd fastställt för utredningar av detta slag. Utredningsärendena hade anhopat sig speciellt i två av Esbos snabbt växande och folkrika områden, dvs. Alberga och Esboviken. Orsaken till dröjsmålen var att personalen var underdimensionerad i förhållande till arbetsmängden. En del av arbetstagarna uppfyllde inte behörighetskraven för socialarbetare, personalomsättningen var stor och det var inte alltid möjligt att få sjukvikarier. Socialarbetet försvårades också av omorganiseringar och omställningar inom arbetsledningen samt av ändringar i datasystemen.

JO understryker att kommunen inte kan åberopa resursbrist när det är fråga om lagstridiga dröjsmål som går ut över kommuninvånarnas grundläggande rättigheter. Det är viktigt att man på sikt gör en korrekt bedömning av personalbehovet i förhållande till arbetsmängden. Kommunen måste också förutse hur de uppgifter som socialarbetet innebär skall kunna skötas under störningar i datasystemen.

JO har i klandrande syfte som sin uppfattning meddelat Esbo stads social- och hälsovårdsväsende att det åren 2001 - 2004 försummade sin skyldighet att ge vårdnadsutredningar inom en skälig tid. Utvecklingen har i detta avseende sedermera gått i en positiv riktning och vårdnadsutredningar kan numera i allmänhet ges inom målsatt tid, dvs. ett halvt år eller snabbare.

JO:s avgöranden dnr 88/4/05, 1051/4/05 och 38/2/05 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger justitieombudsmannasekreterare Anne Kumpula, tfn (09) 432 3365.