Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Justitieombudsmannen och Människorättscentret fortsätter att effektivisera tillsynen över äldres rättigheter

Extra anslag från riksdagen för tillsyn

Riksdagen har redan tidigare ökat anslaget för justitieombudsmannens omkostnader med 250 000 euro för att äldres rättigheter ska kunna övervakas och tillgodoses bättre. Med anslaget har justitieombudsmannens kansli anställt två experter på äldres rättigheter. 

Fler inspektioner

Tilläggsresurserna används till att utöka tillsynen över att äldre får god vård, tillräcklig omsorg och värdigt bemötande, särskilt på boendeserviceenheter och inrättningar med dygnetruntomsorg. Det kommer också att göras inspektioner på olika typer av vårdenheter med särskilt svårbehandlade äldre. 

Dessutom kommer det att övervakas att äldre har tillgång till hemvård, att hemvård ordnas i tillräcklig omfattning och att den håller hög kvalitet.

Bevakning av hur anmälningar om missförhållanden behandlas 

Med inspektionerna kommer justitieombudsmannen fortsatt att övervaka hur personalen instruerats att anmäla brister i vården, hur anmälningar behandlas och hur den som anmäler skyddas.

Mer information om möjligheten att anföra klagomål hos justitieombudsmannen

Justitieombudsmannens kansli kommer i fortsättningen att informera mer och effektivare om vem äldre och deras anhöriga och närstående kan kontakta när de upptäcker brister, försummelser eller vanvård. Detta är viktigt för att de äldres rättigheter ska tillgodoses.

Bättre tillsyn över tillsynen 
Den högsta laglighetsövervakaren gör inspektioner för att utöva tillsyn över hur äldre behandlas och bemöts. Samtidigt får man information som kan användas till att övervaka hur kommunerna, regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har skött den tillsyn som ingår i deras ansvar. 

Mer samarbete med utomstående experter

Tillsynen kommer också att effektiveras med hjälp av utökat samarbete med utomstående experter i frågor som gäller hur tillsynen ska utformas och metoderna förbättras. Justitieombudsmannen kommer dessutom att anlita fler utomstående experter vid sina inspektioner.

För att ytterligare utveckla och förbättra tillsynen kommer vi att ordna workshoppar tillsammans med tillsynsmyndigheter, forskare och organisationer.

Justitieombudsmannen övervakar att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses

Det ingår i justitieombudsmannens uppdrag att övervaka att varje äldre människa får oundgänglig vård och omsorg och tillräcklig socialvård, hälsovård och sjukvård på det sätt som grundlagen föreskriver och tillförsäkrar var och en. Vi kommer att utöka den laglighetsövervakning som sker på eget initiativ, särskilt i strukturella frågor som har stor relevans för de äldres grundläggande och mänskliga rättigheter i ett större perspektiv.

Människorättscentret

Människorättscentret kommer att bevaka hur de äldres rättigheter tillgodoses och initiera utbildning och forskning inom området i samarbete med andra aktörer som arbetar med äldres rättigheter och forskning i äldrefrågor. Dessutom kommer centret att informera om teman som berör äldrefrågor.