Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Ombudsmannen kan inte ingripa i placeringen av basen för läkarhelikoptern i Sydöstra Finland

I sin tilläggsbudget har riksdagen linjerat de placeringsorter för vilka statlig finansiering kan erhållas.

Placeringen av baser avgörs enligt lagen av universitetssjukvårdsdistrikten där ärendet är anhängigt.

Ombudsmannen kan inte ingripa i riksdagens beslutsfattande eller i ett ärende som fortfarande är anhängigt hos en myndighet.

JO Petri Jääskeläinens svar 6727/2018 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.oikeusasiamies.fi.

Mer information ger referendarieråd Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn 09 432 3377.